Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship - BRESE

Programme: Interreg Europe

Project phase 1: 01/08/2019 – 31/01/2022  (Interregional learning)

Project phase 2: 01/02/2022 – 31/01/2023  (Action Plan implementation)

The total amount of European Union funding allocated to the project is EUR 1 214 160,00

Websitehttps://www.interregeurope.eu/brese/

Facebookhttps://www.facebook.com/BRESEproject

 

Lead partner: Euregio Rhine-Waal, Germany

Partners:

HAMAG BICRO, Croatia

Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia

Slovak Business Agency, Slovakia

University of Latvia

Rzeszow Regional Development Agency, Poland

 

Objective: improve regional policy instrument by exchanging experiences and best practices between different actors

The BRESE project aims to deconstruct barriers, raise awareness, and assess policy frameworks and business support schemes for Social Enterprises by comparing and improving existing policy instruments in different European border regions. In doing so, BRESE will take stock of existing frameworks and tailored support schemes in the partner regions and improve the regional policy instruments to better respond to the needs of Social Enterprises.

Social Enterprises have proven the ability to foster inclusive growth, address societal needs and build social cohesion and inclusion. They also bear the potential to provide innovative solutions to some of the most pressing societal and environmental problems, and to create more and better jobs counteracting the high unemployment and youth unemployment rates that several regions in Europe are facing. These are also some of the objectives of the EU 2020 strategy. Regardless of the great potential that Social Enterprises bear for European regions, the landscape of policy and legal frameworks recognizing the special status of Social Enterprises, as well as suitable business support instruments for Social Enterprises are still very fragmented and insufficient. Although Social Enterprises have a special agenda combining an entrepreneurial and a social element, they often have to compete with "traditional" enterprises on the market.

Making use of the existing differences in European border regions, the BRESE project will share experience within an interregional learning process with a partner consortium consisting of the Euregio Rhine-Waal, HAMAG-BICRO, the Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia, the Slovak Business Agency, Rzeszow Regional Development Agency and the University of Latvia.

More information:

Project website: https://www.interregeurope.eu/brese/ 

Facebook: https://www.facebook.com/BRESEproject

 

Download project BRESE brochure

 


Projekts: Eiropas pierobežu reģioni sociālajai uzņēmējdarbībai – BRESE

Programma: Interreg Europe

Projekta fāze 1: 1 Aug. 2019 – 31 Jan. 2022 starpreģionālā pieredzes apmaiņa   

Projekta fāze 2: Feb. 2022 – 31 Jan. 2023 Rīcības plāna īstenošana

Kopējais projektam piešķirtais finansējuma apmērs no Eiropas Savienības - EUR 1,214,160.00

 

Partneri:

Rīnas – Vālas Eiroreģions – vadošais partneris, Vācija

Horvātijas nacionālā aģentūra HAMAG-BICRO

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrija

Slovākijas Uzņēmējdarbības aģentūra, Slovākija

Latvijas Universitāte

Žešovas reģionālās attīstības aģentūra, Polija

Mērķis: pilnveidot reģionālās politikas instrumentus, nodrošinot dalībnieku pieredzes un labās prakses apmaiņu.

BRESE projekta mērķis ir mazināt šķēršļus sociālajiem uzņēmumiem, vairot izpratni par tiem un izvērtēt jomas politikas pamatnostādnes un uzņēmējdarbības atbalsta shēmas, salīdzinot un uzlabojot esošos politikas instrumentus dažādos Eiropas pierobežas reģionos. BRESE tādējādi izvērtēs jau esošās  nostādnes un pielāgotās atbalsta shēmas dalībvalstīs, kā arī uzlabos nostādnes ar mērķi spēt labāk reaģēt uz sociālo uzņēmumu vajadzībām.

Sociālie uzņēmumi ir pierādījuši savu spēju veicināt visaptverošu izaugsmi dažādās jomās, atbalstīt sabiedrības vajadzību apmierināšanu un vairot sociālo kohēziju un integrāciju. Tie turklāt arī dod iespēju piemērot inovatīvus risinājumus aktuālajām sabiedrības un vides problēmām, kā arī veido jaunas un labākas darba vietas, cīnoties ar augsto bezdarba līmeni visās vecuma grupās, kas šobrīd skar vairākus Eiropas reģionus. Šie ir arī daži no stratēģijas “EU 2020” mērķiem. Neskatoties uz sociālo uzņēmumu lielo potenciālu Eiropas reģionos, politikas un tiesiskā regulējuma vide sociālo uzņēmumu īpašā statusa nodrošināšanai kā arī sociālajiem uzņēmumiem piemēroti uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti arvien ir nepietiekami un sadrumstaloti. Lai arī sociālo uzņēmumu darbība īpašā veidā apvieno kā uzņēmējdarbības tā sociālo elementu, tiem nereti tirgū ir jākonkurē ar “tradicionālajiem” uzņēmumiem.

If you need any further information, please, visit the project website: https://www.interregeurope.eu/brese/ or contact the University of Latvia Project Manager Dr. Zane Zeibote (zane.zeibote@lu.lv, +371 29417214).

Papildus informācija:

Mājaslapa: https://www.interregeurope.eu/brese/

Facebook: https://www.facebook.com/BRESEproject

BRESE Kick-off event in Kleve, Germany (27.11.2019)