Distance LAB – Developing remote working skills & services

Aim of the project

The objective is to increase the resilience of businesses in the Baltic Sea Region (BSR) by providing tools, skills, and capabilities for prospering in the remote business environments.

Summary of the project

The project equips public and private organisations with smart distance working skills and business development services in the BSR. Planned tools and methods are divided into three categories:

 • communication and innovation;
 • sustainability;
 • remote business strategy.

The project is divided into three stages:

 1. Preparing solutions - involve target groups to develop tools guide and pilot plan;
 2. Piloting solutions - test prepared solutions, get feedback, write reports and blueprint;
 3. Transferring solutions – developed Hub’s action model and service user manual and guidelines.

The hub will be created to bring together remote business support services and increase transnational business opportunities. This introduces possibilities for changing location-based business into prospering remote business. The hub is a co-operative effort of all partners, also open for international expansion. Transnational collaboration and green transition are the backbones of project’s activities and services provided in the hub at the later stage.

Funding

DistanceLAB is funded by the Interreg Baltic Sea Region programme 2021-2027.

Total budget - 2,817,691.51 EUR (ERDF - 2,022,649.60 EUR, Norway - 144,689.75 EUR, own contribution - 650,352.16 EUR)

Project period

The implementation period is 01.01.2023 - 31.12.2025

Project partners

This project involves 9 partners from 6 BSR countries (Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland and Sweden). The leading partner of the project is Centria University of Applied Sciences, Kokkola, Finland. Latvia is represented by two partners – University of Latvia (UL) and Ventspils High Technology Park.

More information:

Zane Zeibote, UL project manager, e-mail: zane.zeibote@lu.lv, tel. (+371) 29417214

Dāvis Vītols, UL project expert, e-mail: davis.vitols@lu.lv, tel. (+371) 26652750

Project website: https://interreg-baltic.eu/project/distancelab/

Facebook page: https://www.facebook.com/distancelab

­LinkedIn page: https://www.linkedin.com/company/distancelab/­

­


Distance LAB – attālināta darba prasmju un pakalpojumu attīstīšana Baltijas jūras reģionā

Projekta mērķis - palielināt Baltijas jūras reģiona uzņēmumu ilgtspēju, nodrošinot digitālos instrumentus, prasmes un spējas attīstībai attālinātā biznesa vidē.

Par projektu

Projekts plāno nodrošināt valsts un privātās organizācijas ar viedām attālināta darba prasmēm un uzņēmējdarbības attīstības pakalpojumiem Baltijas jūras reģionā. Izstrādājamos rīkus un metodes var iedalīt trīs kategorijās:

 • komunikācija un inovācijas;
 • ilgtspējība;
 • attālinātā biznesa stratēģija.

Projekts ir sadalīts trīs posmos:

 1. Risinājumu sagatavošana – mērķa grupu iesaiste digitalā centra rokasgrāmatas izveidei un pilota plāna izstrādei;
 2. Risinājumu testēšana – sagatavoto risinājumu testēšana, atsauksmju saņemšana, ziņojumu un konceptuāla plāna izstrāde;
 3. Risinājumu nodošana – biznesa digitālā centra darbības modeļa, servisa lietotāja rokasgrāmatas un vadlīniju izstrāde.

Projekta rezultātā izveidota digitāla platforma, lai vienkopus izvietotu attālinātos uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus un veicinātu starptautiskās uzņēmējdarbības iespējas. Tā palīdzēs rast iespēju uzņēmumiem izstrādāt veiksmīgu attālinātā darba modeli. Digitālā platforma būs visu partneru kopīgs darbs, kas tiks piedāvāta arī citiem starptautiskiem dalībniekiem. Transnacionālā sadarbība un zaļā transformācija būt visu projekta aktivitāšu un vēlāk arī digitālās platformas sniegto pakalpojumu pamatā.

Finansējums

DistanceLAB finansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.g.

Kopējais budžets - 2 817 691,51 EUR (ERAF - 2 022 649,60 EUR, Norvēģija - 144 689,75 EUR, pašu ieguldījums - 650 352,16 EUR)

Projekta īstenošanas periods

Īstenošanas laiks ir 01.01.2023.-31.12.2025.

Projekta partneri

Šajā projektā piedalās 9 partneri no 6 dažādām valstīm (Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas  un Zviedrijas). Projekta vadošais partneris ir Centrijas Tehniskā universitāte no Kokkolas, Somijā. Latviju projektā pārstāv divi partneri – Latvijas Universitāte un Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.

Papildus informācija:

Zane Zeibote, LU projekta vadītāja, e-pasts: zane.zeibote@lu.lv, tel. (+371) 29417214

Dāvis Vītols, LU projekta eksperts, e-pasts: davis.vitols@lu.lv, tel. (+371) 26652750

Projekta mājaslapa: https://interreg-baltic.eu/project/distancelab/

Facebook: https://www.facebook.com/distancelab

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/distancelab/

DISTANCE LAB POSTER