Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Latvijas Universitāte (LU) ir izstrādājusi un ieviesīs vadlīnijas mākslīgā intelekta (MI) izmantošanai studiju procesā. Šīs vadlīnijas izstrādātas, lai LU darbiniekiem un studējošajiem palīdzētu MI sniegtās iespējas studijās un pētniecībā izmantot jēgpilni, vienlaikus nospraužot skaidras robežas, cik daudz un kādos gadījumos MI izmantošana ir pieļaujama.

“Globalizācijas, tehnoloģiju attīstības un strauji mainīga darba tirgus pieprasījuma ietekmē augstākās izglītības un zinātniskās institūcijas ir kļuvušas par attīstīto valstu inovāciju ekosistēmas galveno virzītāju. Arī domājot par mākslīgā intelekta lomu izglītībā un zinātnē, universitātēm ir vadošā loma gan regulējuma, gan labās prakses nostiprināšanā. Galvenais princips mākslīgā intelekta regulējumā ir drošs, pārredzams, izsekojams un nediskriminējošs mākslīgā intelekta lietojums, lai jebkurā situācijā, kurā darba izstrādē ir lietots mākslīgais intelekts, tas ir skaidri norādīts,” uzsver LU rektors prof. Gundars Bērziņš.  

Vadlīnijas mākslīgā intelekta izmantošanai Latvijas Universitātē ir pieejamas LU portāla sadaļā "Studijas".

LU kā zinātnes universitāte ir orientēta uz atvērtu un inovatīvu studiju vidi, kas atbalsta tehnoloģiju inovācijas, to attīstību un atbildīgu izmantošanu studiju procesā un pētniecībā. LU vadlīnijas MI izmantošanai ir kā ceļvedis šo rīku iepazīšanai un godprātīgai un atbildīgai to izmantošanai. Vadlīnijas balstītas mācībspēku profesionālās izaugsmes inovatīvu mācīšanas un mācīšanās metožu pielietošanas vecināšanā, lai veicinātu LU mācībspēku spēju apgūt un studijās iekļaut jaunās tehnoloģijas. Tāpat Universitātei ir būtiski studējošajiem piedāvāt jaunu darba vidē pieprasītu digitālo prasmju apguvi, izmantojot aktuālos rīkus un iespējas, tādējādi nodrošinot LU absolventu  konkurētspēju darba tirgū.  

Vadlīnijas palīdzēs LU darbiniekiem un studējošajiem orientēties MI sniegtajās iespējās un apzināties ar to lietošanu saistītos riskus. Tās piedāvā konceptuālu risinājumu šo risku mazināšanai un veicina izpratni par ar MI rīkiem saistītajiem ētiskajiem aspektiem, un atbildīgu, godprātīgu un radošu MI rīku izmantošanu studiju procesā. Izstrādātais ceļvedis papildina jau spēkā esošos Noteikumus par akadēmisko godīgumu Latvijas Universitātē un Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodeksu, un citus saistošos normatīvus.

LU vadlīnijas MI izmantošanai izstrādājis LU Akadēmiskais departaments (AD) sadarbībā ar LU Datorikas fakultātes (DF) asoc. prof. un LU Matemātikas un informātikas institūta (MII) Mākslīgā intelekta laboratorijas vadītāju vadošo pētnieku Dr. sc. comp. Normundu Grūzīti, LU DF profesori un LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas vadošo pētnieci Dr. sc. comp. Ingunu Skadiņu, LU Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF) docentu Dr. filoz. Arti Sveci, LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes (IZPF) asociēto profesori Dr. paed. Sanitu Baranovu, LU AD eksperti Janu Nerenbergu un LU Juridiskā departamenta (JD) vecāko juriskonsulti Daci Raipali.

Share