Latvijas Universitāte (LU) ir partneris divos ar vides un ekoloģijas pētījumiem saistītos Apvārsnis 2020 projektos eLTER „European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure” un projektā Advance-LTER „Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI”.

Šī gada  septembrī Vīnē Eiropas stratēģijas forumā par pētniecības infrastruktūrām  (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) tika akceptēts, šo projektu izstrādātais pētniecības infrastruktūras attīstības plāns un tas tika iekļauts ESFRI Ceļa kartē (ESFRI Roadmap). Tas ir nozīmīgs sasniegums Paneiropas Ilgtermiņa ekosistēmu pētījumu tīkla (LTER Europa), Kritiskās zonas novērojumu tīkla (Critical zone observatory, CZS) un LTER socioekoloģisko pētījumu tīkla (Europe LTSER, Long Term Socioecological Research network) tālākajā attīstībā. Tas nodrošinās nākamo Eiropas LTER tīkla dalībvalstu konsorcija soli – jauna Apvārsnis 2020 projekta eLTER RI  pieteikuma sagatavošanu integrētai Eiropas LTER, CZS un LTSER infrastruktūras izveidošanai. Kad sistēma pilnībā sāks darboties, eLTER RI būs pastāvīgi finansēta un pārvaldīta Paneiropas pētniecības infrastruktūra ar mūsdienīgi aprīkotām lauka pētījumu vietām, kas aptver visas Eiropas dabas un ekonomiskās  zonas, tādējādi nodrošinot izcilu integrētu vides pētījumu atbalsta sistēmu, kuras iegūtie dati  nodrošinās unikālu informāciju par Eiropas vides izmaiņu tendencēm.  Latvijā ilgtermiņa ekosistēmu pētījumi uzsākti vēl pirms Starptautiskā ilgtermiņa pētījumu tīkla (International Long Term Ecological Research network, ILTER) dibināšanas 1993. gadā. Kopš pagājušā gs. 50. gadiem ir pētīta Engures ezera ūdensputnu populāciju dinamika. Hidroekoloģiskie pētījumi Rīgas HES ūdenskrātuvē un Engures ezerā notiek kopš 1976. gada, Salacas upē kopš 1982. gada, bet Rīgas līča litorālā – kopš 1995. gada. Sauszemes ekosistēmās pētījumi par sugu daudzveidības izmaiņām Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta mežu ekosistēmās uzsākti 1992. gadā, Randu pļavās – 1996. gadā bet Engures ezera dabas parkā 1995. gadā. Pateicoties plašajai ilgtermiņa pētījumu programmai, Latvija 2004. gadā tika uzņemta kā ILTER tīkla dalībvalsts. Šī tīkla popularitāte pasaules zinātnieku vidū arvien pieaug, šobrīd tajā ir 44 dalībvalstis. Eiropas LTER  (25 dalībvalstis) izceļas ar īpašu aktivitāti. Tieši pēc Eiropas LTER iniciatīvas katrā dalībvalstī izveidota Ilgtermiņa socioekoloģisko pētījumu platforma (LTSER), kurā tiek veikti kompleksi pētījumi par biodaudzveidības izmaiņām uz visu reģionālo antropogēno ietekmju un klimata izmaiņu fona. Eiropas LTER vadībā  projektā eLTER izveidota globālā metadatu bāze DEIMS, kurā atrodama informācija par ILTER dalībvalstu, tai skaitā Latvijas, pētījumu vietām. Eiropas LTER mērķis ir Paneiropas pētniecības struktūras izveidošana, izmantojot ESFRI.   ESFRI izveidots 2002. gadā pēc Eiropadomes pieprasījuma, kā stratēģijas instruments, lai veicinātu zinātnes un pētniecības integrāciju Eiropā un stiprinātu tās starptautisko lomu. ESFRI misija ir atbalstīt koherentu un stratēģiski virzītu pieeju pētniecības infrastruktūras izveides politikā Eiropā un  atvieglot multilaterālās iniciatīvas, kas veicina efektīvāku pētniecības infrastruktūras izmantošanu un attīstību ne vien  Eiropas, bet arī globālajā līmenī.    Nākošais projekta konsorcija solis ir projekta Horizon 2020 pieteikuma izstrādāšana un iesniegšana. Projektā tiks attīstīti  galvenie eLTER pētniecības infrastruktūras komponenti, tādi kā pārvaldības struktūra, galvenais birojs un  tematiskie centri,  standarta novērojumu programma, LTER pētījumu vietu un LTSER platformu  tīkls,  kas veidos pētniecības infrastruktūru un nodrošinās pakalpojumus, ko šīs struktūras varēs piedāvāt lietotājiem visa pasaulē. LU iesaistīšanās šajā projektā nodrošinās Latvijas zinātnes iekļaušanos un attīstību Eiropas un pasaules līmeņa vides un ekoloģijas zinātņu pētījumos par globālajām vides un bioloģiskās daudzveidības izmaiņām, klimata pārmaiņu radītajām ekoloģiskajām izmaiņām un seku prognozēšanu. Tādējādi LU kļūs par vadošo Latvijas nacionālā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu institūciju. Tai tiks nodrošināta tieša pieeja jaunākajai informācijai par vides stāvokli pasaulē un aktuālākajiem pētniecības virzieniem, pētnieku, tai skaitā jauno zinātnieku  starptautiskā sadarbība, kopēju pētniecības projektu izstrādāšana un studentu iesaistīšana zinātniskajos pētījumos.

Share