Sporta treneris

  • Koledžas līmeņa studiju programma “Sporta treneris” –  studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt sporta trenera darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetenci ar sporta trenera kvalifikāciju atbilstoši nacionālā un starptautiskā mērogā izvirzītām profesionālās kompetences prasībām.
    Šī studiju programma ir pieejama arī LU filiālēs – Alūksnē, Cēsīs, Kuldīgā, Madonā un Tukumā. Programma ir unikāla, jo ir vienīgā programma Latvijā, kas ir specializēta tieši basketbola un futbola treneru apmācībā.
    Studiju ilgums šajā programmā ir divi gadi (četri semestri) pilna laika klātienes studijās. Absolventi iegūs izpratni par sportu kā sabiedrības kultūras daļu un tā lomu veselības aprūpes sistēmā, fizisko aktivitāšu lomu primārajā slimību profilaksē un cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanā, apgūs sporta nozares terminoloģiju, teorijas, likumsakarības un tehnoloģijas, kā arī iemācīsies tās pielietot profesionālajā darbībā.
     
  • Studiju plāns:
Sporta treneris   80
Obligātā daļa   42
Vispārizglītojošie kursi   12
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Filz1025 Filozofijas pamati I Eksāmens 2
SpoZP119 Fiziskās audzināšanas, sporta un olimpiskās kustības vēsture Eksāmens 2
SpoZ2045 Sporta pedagoģija Eksāmens 2
Psih1075 Sporta psiholoģija Eksāmens 2
Valo1814 Svešvaloda (angļu) I Eksāmens 2
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanās studiju kursi   6
JurZ1164 Ievads Sporta tiesībās Eksāmens 2
VadZ1112 Sporta pārvaldība un pasākumu organizēšana Eksāmens 4
Prakses   16
SpoZR002 Ievadprakse Prakse 2
SpoZR000 Prakse I Prakse 6
SpoZR001 Prakse II Prakse 8
Valsts pārbaudījums   8
SpoZN000 Kvalifikācijas darbs Kvalifikācijas darbs 8
Ierobežotās izvēles kursi   38
Nozares teorētiskie pamatkursi   10
Medi2117 Bioķīmijas pamati Eksāmens 2
Biol1092 Cilvēka fizioloģija Eksāmens 4
Biol1091 Cilvēka funkcionālā anatomija Eksāmens 2
SpoZ1091 Fizisko aktivitāšu un slodzes pamati Eksāmens 2
Nozares profesionālās specializācijas kursi   28
Medi1199 Kustību biomehānika Eksāmens 2
SDSK1148 Lietišķās tehnoloģijas sporta treneriem Eksāmens 2
SpoZ2044 Nodarbību modelēšana un vadīšana specializācijas sporta veidā (basketbols) Eksāmens 2
SpoZ2043 Nodarbību modelēšana un vadīšana specializācijas sporta veidā (futbols) Eksāmens 2
SpoZ1092 Pielāgotās fiziskās aktivitātes Eksāmens 2
Medi1192 Sporta higiēna un rehabilitācija Eksāmens 4
SDSK1082 Sporta slodžu un ekstremālu situāciju fizioloģija Eksāmens 2
SpoZ1104 Sporta veida fitness (Futbols) Eksāmens 2
SpoZ1098 Sporta veida fitness (basketbols) Eksāmens 2
SpoZ1102 Sporta veida tiesneši un to darbība (basketbols) Eksāmens 2
SpoZ1101 Sporta veida tiesneši un to darbība (futbols) Eksāmens 2
SpoZ1094 Sporta veida treniņu metodika (basketbols) Eksāmens 4
SpoZ1093 Sporta veida treniņu metodika (futbols ) Eksāmens 4
Medi1195 Sports un uzturs Eksāmens 2
SpoZ1090 Vieglatlētika un sporta spēles Eksāmens 2
SpoZ1099 Vispārējā fiziskā sagatavotība Eksāmens 2

 

Plašāka informācija

Kontaktinformācija:    
inese.ranka@lu.lv; ilvis.abelkalns@lu.lv; ugis.bisenieks@lu.lv