Sporta treneris

  • Koledžas līmeņa studiju programma “Sporta treneris” –  studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt sporta trenera darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetenci ar sporta trenera kvalifikāciju atbilstoši nacionālā un starptautiskā mērogā izvirzītām profesionālās kompetences prasībām.
    Šī studiju programma ir pieejama arī LU filiālēs – Alūksnē, Cēsīs, Kuldīgā, Madonā un Tukumā. Programma ir unikāla, jo ir vienīgā programma Latvijā, kas ir specializēta tieši basketbola un futbola treneru apmācībā.
    Studiju ilgums šajā programmā ir divi gadi (četri semestri) pilna laika klātienes studijās. Absolventi iegūs izpratni par sportu kā sabiedrības kultūras daļu un tā lomu veselības aprūpes sistēmā, fizisko aktivitāšu lomu primārajā slimību profilaksē un cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanā, apgūs sporta nozares terminoloģiju, teorijas, likumsakarības un tehnoloģijas, kā arī iemācīsies tās pielietot profesionālajā darbībā.
     
  • Studiju plāns:

Sporta treneris

 

 

80

Obligātā daļa

 

 

44

Vispārizglītojošie kursi

 

 

14

Ķīmi1059

Civilā aizsardzība

Ieskaite

1

Filz1025

Filozofijas pamati I

Eksāmens

2

SpoZP119

Fiziskās audzināљanas, sporta un olimpiskās kustības vēsture

Eksāmens

2

SDSK1148

Lietiљķās tehnoloģijas sporta treneriem

Eksāmens

2

SpoZ2045

Sporta pedagoģija

Eksāmens

2

Psih1075

Sporta psiholoģija

Eksāmens

2

SpoZ1122

Starptautiskā terminoloģija sportā

Eksāmens

2

VidZ1032

Vides aizsardzība

Eksāmens

1

Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanās studiju kursi

 

 

6

JurZ1164

Ievads sporta tiesībās

Eksāmens

2

VadZ1112

Sporta pārvaldība un pasākumu organizēљana

Eksāmens

4

Prakses

 

 

16

SpoZR002

Ievadprakse

Prakse

2

SpoZR000

Prakse I

Prakse

6

SpoZR001

Prakse II

Prakse

8

Valsts pārbaudījums

 

 

8

SpoZN000

Kvalifikācijas darbs

Kvalifikācijas darbs

8

Ierobežotās izvēles kursi

 

 

34

Nozares teorētiskie pamatkursi

 

 

10

Medi2117

Bioķīmijas pamati

Eksāmens

2

Medi1824

Bioķīmijas pamati sportā

Eksāmens

2

Biol1092

Cilvēka fizioloģija

Eksāmens

4

Biol1091

Cilvēka funkcionālā anatomija

Eksāmens

2

SpoZ1091

Fizisko aktivitāљu un slodzes pamati

Eksāmens

2

Nozares profesionālās specializācijas kursi

 

 

24

SpoZ1124

Fitness I (Vispārējā fiziskā sagatavotība)

Eksāmens

2

SpoZ1125

Fitness II (Vispārējā fiziskā sagatavotība)

Eksāmens

2

SpoZ1123

Fizisko slodћu testēљana un analīze (Vispārējā fiziskā sagatavotība)

Eksāmens

2

Medi1199

Kustību biomehānika

Eksāmens

2

SpoZ2044

Nodarbību modelēљana un vadīљana specializācijas sporta veidā (basketbols)

Eksāmens

2

SpoZ2043

Nodarbību modelēљana un vadīљana specializācijas sporta veidā (futbols)

Eksāmens

2

SpoZ1117

Nodarbību vadīљana un modelēљana specializētā sporta veidā (volejbols)

Eksāmens

2

SpoZ1115

Nodarbību vadīљana un modelēљanas specializētā sporta veidā (Teniss)

Eksāmens

2

SpoZ1092

Pielāgotās fiziskās aktivitātes

Eksāmens

2

Medi1192

Sporta higiēna un rehabilitācija

Eksāmens

4

SDSK1082

Sporta slodћu un ekstremālu situāciju fizioloģija

Eksāmens

2

SpoZ1104

Sporta veida fitness (Futbols)

Eksāmens

2

SpoZ1098

Sporta veida fitness (basketbols)

Eksāmens

2

SpoZ1112

Sporta veida fitness (teniss)

Eksāmens

2

SpoZ1113

Sporta veida fitness (volejbols)

Eksāmens

2

SpoZ1102

Sporta veida tiesneљi un to darbība (basketbols)

Eksāmens

2

SpoZ1101

Sporta veida tiesneљi un to darbība (futbols)

Eksāmens

2

SpoZ1114

Sporta veida tiesneљi un to darbība (teniss)

Eksāmens

2

SpoZ1119

Sporta veida tiesneљi un to darbība (volejbols)

Eksāmens

2

SpoZ1094

Sporta veida treniņu metodika (basketbols)

Eksāmens

4

SpoZ1093

Sporta veida treniņu metodika (futbols)

Eksāmens

4

SpoZ1111

Sporta veida treniņu metodika (teniss)

Eksāmens

4

SpoZ1118

Sporta veida treniņu metodika (volejbols)

Eksāmens

4

Medi1195

Sports un uzturs

Eksāmens

2

SpoZ1126

Vieglatlētika. Tās integrācijas iespējas daћādos sporta veidos (Vispārējā fiziskā sagatavotība)

Eksāmens

4

SpoZ1099

Vispārējā fiziskā sagatavotība

Eksāmens

2

Brīvās izvēles kursi

 

 

2

SpoZC001

Sporta aktivitātes I

Eksāmens

2

SpoZ1090

Vieglatlētika un sporta spēles

Eksāmens

2

 

Plašāka informācija

Kontaktinformācija:    

Studiju programmas direktors lektors Rihards Parandjuks

Studiju metodiķe Ruta Trautmane