Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Sporta treneris”

 

Studiju programmas mērķis: nodrošināt iespēju studentiem iegūt sporta trenera darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetenci sportā ar sporta trenera kvalifikāciju atbilstīgi nacionālā un starptautiskā mērogā izvirzītām profesionālās kompetences prasībām.

Studējošie formulē un analizē praktiskās problēmas sporta trenera darbā, iegūst nepieciešamo informāciju un, ievērojot profesionālās ētikas pamatprasības, izmanto to skaidri definētu problēmu risināšanai sporta treniņu plānošanā, organizēšanā un novērtēšanā. Plāno, organizē, vada un izvērtē treniņu procesu noteiktā sporta veidā (basketbolā, futbolā un tenisā), pielietojot atbilstošas metodes un ņemot vērā mērķgrupas individuālās vajadzības un spējas sporta treniņu procesā. Izprot tiesiskos un sporta nozares konceptuālos principus sporta trenera profesionālās darbības jomā.

Realizācijas vieta:

Studiju programmas direktors

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI:

 • Sporta pedagoģija                                          
 • Sporta psiholoģija
 • Cilvēka anatomija un fizioloģija                                
 • Sporta pārvaldība un pasākumu organizēšana
 • Sporta treniņu metodika un modelēšana                   
 • Sports un uzturs
 • Fizisko aktivitāšu un slodzes pamati             
 • Sporta spēles
 • Lietišķās tehnoloģijas sporta treneriem                     
 • Sporta veida fitness
 • Sporta veida tiesneši un to darbība                
 • Ievads sporta tiesībās u.c.

Studiju programmas “Sporta treneris” absolventi var turpināt studijas profesionālajās bakalaura sporta studiju programmās LU, Latvijā un pasaulē. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Sporta treneris” absolventiem ir plašas iespējas strādāt sporta klubos, biedrībās, sporta skolās.

Pilna laika klātiene PLK (Rīgā) - 4 semestri (2gadi) Nepilna laika neklātiene NLN (Rīgā un filiālēs) - 5 semestri (2,5 gadi)  
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 1800 € gadā, NLN - 1440 € gadā.
Uzņemšanai 2022. gada rudens semestrī pilna laika klātienē (Rīgā) - 2 budžeta vietas
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un kvalifikācija Sporta treneris

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā
CE matemātikā*

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā, vai krievu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

PLK  - pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena
NLN - piektdiena