Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība

  • Bakalaura studiju programmā  “Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība” –  studiju programma piedāvā starpdisciplināras sporta studijas, ko veido trīs aktuāli studiju bloki: sporta joma, tehnoloģijas un sabiedrības veselības, kas savstarpēji mijiedarbojoties papildina viens otru, piemēram, tehnoloģiju izmantošana sportā, sporta loma sabiedrības veselībā, utml.
    Studiju ilgums šajā programmā ir trīs gadi (seši semestri) pilna laika klātienes studijās. Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem augstākās akadēmiskās izglītības ieguves iespēju sporta zinātnē un ar to saistītajās zinātņu nozarēs, sekmējot studentu zināšanu un prasmju apguvi, lai veicinātu studentu kompetences attīstību darbībai sporta un ar to saistīto zinātņu nozaru pētniecībā un profesionālajā darbībā saistībā ar tehnoloģiju attīstību un sabiedrības veselības veicināšanu.
     
  • Studiju plāns:
Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība   120
Obligātā daļa   86
Obligātā daļa   66
Psih2323 Attīstības psiholoģija Eksāmens 2
Medi2117 Bioķīmijas pamati Eksāmens 2
Biol1092 Cilvēka fizioloģija Eksāmens 4
Biol1091 Cilvēka funkcionālā anatomija Eksāmens 2
SDSK2032 Civilā aizsardzība Ieskaite 1
Medi5206 Epidemioloģija I Eksāmens 2
SpoZ1091 Fizisko aktivitāšu un slodzes pamati Eksāmens 2
DatZ1202 Informācijas vadības sistēmas Eksāmens 4
KomZ3120 Komunikācija un kognitīvās zinātnes Eksāmens 2
SpoZK000 Kursa darbs Kursa darbs/projekts 2
Medi1199 Kustību biomehānika Eksāmens 2
SDSK1152 Lietišķās tehnoloģijas sportā Eksāmens 4
PedaP636 Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās metodes izglītībā Eksāmens 2
Medi1202 Mūsdienu sabiedrības veselība Eksāmens 2
SDSK2081 Runas māksla un saskarsme Eksāmens 2
Medi1192 Sporta higiēna un rehabilitācija Eksāmens 4
SpoZ2045 Sporta pedagoģija Eksāmens 2
SpoZ1088 Sporta politika Eksāmens 4
Psih1075 Sporta psiholoģija Eksāmens 2
SpoZ1106 Sporta treniņu metodika un modelēšana Eksāmens 4
Filz2049 Sporta ētika Eksāmens 2
Psih1057 Stresa vadīšana Eksāmens 2
JurZ1185 Tiesības un sports Eksāmens 4
VadZ1022 Uzņēmējdarbības pamati Eksāmens 4
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
SpoZ1099 Vispārējā fiziskā sagatavotība Eksāmens 2
Svešvaloda   4
Valo2671 Svešvaloda (angļu) II Eksāmens 2
Valo1814 Svešvaloda (angļu) I Eksāmens 2
Prakse   6
SpoZ1089 Prakse Prakse 6
Gala pārbaudījums   10
SpoZN001 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi   26
SpoZ1107 Cilvēka faktors un jaunās tehnoloģijas Eksāmens 2
Medi2145 Ievads fizioterapijas un manuālās izmeklēšanas pamatos Eksāmens 2
SpoZ2042 Kustību, somatiskā un funkcionalā novērtēšana Eksāmens 2
SpoZ1092 Pielāgotās fiziskās aktivitātes Eksāmens 2
SpoZ2041 Rekreācija un apvidus sporta veidi Eksāmens 4
VadZ1112 Sporta pārvaldība un pasākumu organizēšana Eksāmens 4
SDSK1082 Sporta slodžu un ekstremālu situāciju fizioloģija Eksāmens 2
SpoZ1105 Sporta spēles Eksāmens 6
Medi1195 Sports un uzturs Eksāmens 2
Medi4154 Veselības veicināšana un gerontoloģija Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi   8
 

Plašāka informācija

Kontaktinformācija:    
inese.ranka@lu.lv; ilvis.abelkalns@lu.lv; ugis.bisenieks@lu.lv