Šī gada 29.-30.martā Pārstāvji no Latvijas Universitātes, “Sviluppumbria”, Grosuplje pašvaldības, Augšfrancijas (Hauts de France), Kārlovas novada domes un Zemgales plānošanas reģiona piedalījās pirmajā InnoCom Kick off seminārā, Perudžas pilsētā, Itālijā.

Īsumā tika ieskicētas projekta galvenā norises, piemēram, gada laikā, projekta partneriem būs noteikts programmas pasākumu skaits, kurus jāapmeklē klātienē (piemēram, programmas ikgadējā sanāksmē “Europe Let’s Cooperate”, politikas mācību platformas pasākumos u.c.). Vadošais partneris apmeklēs pēc iespējas vairāk no šiem pasākumiem, bet arī citi partneri tika aicināti piedalīties ne tikai lai gūtu labumu no mācībām un sadarbības veicināšanas, bet arī lai reprezentētu InnoCom un sasniegtu projektu pasākumu mērķi.

Vadošā partnera pārstāvis  no Sviluppumbrijas reģiona, iepazīstināja ar pārskatu par aktivitātēm un rezultātiem – pārskatu par termiņiem, FLC nacionālajām prasībām, projekta iekšējiem termiņiem un programmas termiņiem. Tāpat partneri sniedza prezentācijas par savām organizācijām, valstīm un reģioniem, politiku un pieredzi ar MVU, kā arī sniedza dažus labo prakšu piemērus.

Latvijas Universitātes (LU), kas projektā ieņem padomdevēja partnera lomu, projekta vadītāja - Zane Zeibote uzstājās ar prezentāciju par gaidāmajiem uzdevumiem un to īstenošanu. Pirmais, kas partneriem būs jāpaveic  ir Reģionālā analīze (Šajā gadījumā “reģionāls” var nozīmēt “teritoriāls”, jo ne visi partneri pārstāv reģionus). Sanāksmes laikā tika apspriests arī reģionālās politikas ekspertīzes ieviešanas process. Reģionālās analīzes ziņojumi būs galvenie partneru atsauces dokumenti reģionālās politikas ekspertīzes īstenošanai.

LU Konsultatīvais partneris arī sagatavos norādījumus par labajām praksēm un rosināja, lai katrs partneri līdz 4. semestrim identificē trīs labās prakses.

Sanāksmes  noslēgumā partneri apsprieda projekta komunikācijas plānošanu. Vadošais partneris veiks mājas lapas uzturēšanas darbus un atjauninās vietni ar visu partneru veikto ieguldījumu. Kārlovas (Īrija) apgabala padome pārvaldīs sociālos medijus un organizēs divu videoklipu izveidi un izplatīšanu.

Nākamā InnoCOM sanāksme notiks Jelgavā, Latvijā un to rīkos Zemgales plānošanas reģions 2023. gada 8. –9. jūnijā.

­


Īsumā par projektu

Sarežģītas un ilgstošas birokrātiskas procedūras var būt šķērslis daudzu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstībai, liedzot pilnībā izmantot ES un cita publiskā finansējuma sniegtās iespējas, tāpēc projekta “Inovatīva komunikācija saziņai ar uzņēmumiem” jeb “InnoCom” mērķis ir šo procesu vienkāršošana.

Lai veicinātu pārmaiņas, valsts un pašvaldību iestādēm jāuzlabo pārvaldība un tiesiskais regulējums, padarot savstarpējo komunikāciju starp MVU un atbildīgajām institūcijām mazāk birokrātisku un lietotājam draudzīgāku, kas savukārt palielinātu iespēju uzņēmumiem tikt pie dažāda veida ES finansējuma. Pārmaiņu veicināšana valstiskā un pašvaldību līmenī uzlabos arī to atbildīgo iestāžu reputāciju, kuras sniedz MVU savus pakalpojumus un ievieš atbalsta programmas. Nesenie globālie notikumi (COVID-19 pandēmija, karš Ukrainā u.c.) uzskatāmi norāda uz valsts un pašvaldību svarīgo lomu MVU konkurētspējas attīstības veicināšanā.

Eiropas valstīm, pilsētām un reģioniem aktīvi jārīkojas, lai padarītu finansējumu pieejamāku MVU, lai tie varētu paplašināties, ieviest inovācijas, eksportēt vienotajā ES tirgū un ārpus tā, veikt energoefektivitātes pasākumus, radīt darba vietas sociāli nelabvēlīgos apstākļos esošām sabiedrības grupām, veicināt digitalizāciju utt. Tādēļ komunikācijai un informācijas sniegšanai par šādām iespējām jābūt mērķtiecīgākai, digitāli pieejamākai, interaktīvai, vienlīdz izplatītai un skaidri izklāstītai, pēc iespējas samazinot birokrātisko terminoloģiju.

InnoCom projektā ir ieplānoti pieredzes apmaiņas braucieni starp partneru valstīm un, izzinot uzņēmumu labās prakses, tiks pilnveidoti partneru politikas instrumenti, lai tālāk uzlaboţu saziņu starp dažādām iestādēm un MVU, kā arī mazinātu administratīvos šķēršļus.

Projekta partneri no Itālijas, Rumānijas, Francijas, Latvijas, Slovēnijas un Īrijas reģioniem un pilsētām sadarbībā ar projekta padomdevēja partneri - Latvijas Universitāti, aktīvi strādās, lai meklētu inovatīvus risinājumus, apmainītos ar labo praksi un idejām InnoCom projekta starpreģionālajā sadarbības un pieredzes apmaiņas procesā.

 

Partneri:

Projektā pavisam piedalās 8 partneri no 6 valstīm/reģioniem (Itālija, Latvija, Rumānija, Slovēnija, Francija un Īrija). Vadošais partneris ir Itālijas Umbrijas reģionālā aģentūra – Sviluppumbria.

 

Projekta īstenošanas periods:

Pirmā fāze: 01.03.2023. – 31.08.2024.

Otrā fāze: 01.09.2024. – 28.02.2026.

 

Papildus informācija:

 

Mājas lapa:  https://interregeurope.eu/innocom

Projekta lapa LU vietnē: https://www.lu.lv/cets/research/euproject/innocom/

Īss video ieskats par projektu: https://www.youtube.com/watch?v=LpdUrTD4X4Y

Twitter

Facebook

Linkedin

Kontaktpersona: Endija Latvena, LU ESASAC, endija.latvena@lu.lv,  tel. (+371 26448889)

 

Dalīties