Turpinot projekta RuralYouthFuture ieviešanu un atskatoties uz š.g. oktobrī rīkoto studiju vizīti Latvijā, 2023.g. 7.decembrī Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Labklājības ministrijas (LM) Darba tirgus politikas departamentu organizēja Latvijas ekspertu tikšanos un novadīja praktisko darbnīcu “Jauniešu sociālekonomiskā aktivitāte – izaicinājumi un iespējas”. Tās rezultātā tika iegūti virkne atzinumu un ierosinājumu jauniešu nodarbinātības un izglītošanas veicināšanai gan valsts līmenī, gan iesaistītu organizāciju ietvaros.

Tikšanās sākās ar informācijas atsvaidzināšanu par projektu RuralYouthFuture un pārskatu par līdz šim paveikto. 2023. g. 3.-4. oktobrī Latvijā tika organizēta vērienīgā studiju vizīte par jauniešu politikas, viņu attīstības un aktivizēšanas labas prakses piemēriem. Divu dienu laikā, apmeklējot četras dažādas pilsētas - Rīgu, Jūrmalu, Liepāju un Ventspili, ārvalstu partneriem kopā ar dažādu organizāciju ekspertiem bija iespēja uzzināt par vairāk nekā 10 programmām un iniciatīvām par jauniešu sociāli-ekonomisku aktivizēšanu, kā arī iegūtu priekštatu par Latvijas jaunatnes politiku, t.sk. nodarbinātību, gan valsts, gan pašvaldību līmenī.

Ņemot vērā ārvalstu partneru un ekspertu atzinīgu novērtējumu par sasniegumiem jaunatnes jomā un izrādīto interesi, tika organizētas P2P (partner-to-partner) tiešsaistes tikšanās, lai sniegtu iespēju padziļināti uzzināt par vairākām Latvijas aktivitātēm un apsvērtu iespēju tās pārņemt savos lauku reģionos – attālinātā darba iespēju platformu GO REMOTE, uzņēmējdarbības veicināšanas programmu lauku jauniešiem “Laukiem Būt!”, uz NEET (jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu) vērstu projektu “Proti un Dari”, jauniešu biedrību “House of Hope”.

Pasākums turpinājās ar praktisku darbnīcu par “Jauniešu sociālekonomisko aktivitāti – izaicinājumiem un iespējam”, kuras ievaddaļā LM Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis sniedza ieskatu par Latvijas jauniešu un NEET nodarbinātības situāciju, atbalsta pasākumiem un aktuālajiem novērojumiem. Savukārt diskusijas dalībnieki, kopīgi darbojoties, apsprieda problēmas un piedāvāja iespējamos risinājumus tādos aspektos kā jauniešu nodarbinātības programmu attīstīšana, NEET jauniešu sasniedzamība reģionos, uzņēmumu ieinteresētības veicināšana ieguldīt tādos jauniešos, kas bez pieredzes un prasmēm, no sociālās atstumtības riska grupām, u.c.

Diskusiju rezultātā tika iegūta virkne potenciāli risināmu atziņu un ieteikumu Latvijas jauniešu situācijas pilnveidošanai. Daži no tiem:

  • Jāturpina piedāvāt jauniešiem mācības ārpus izglītības sistēmas, paredzot digitālo prasmju attīstību, tostarp attālinātā darba iemaņas; īsās profesionālās izglītības programmas, darba vidē balstītas mācības, utt.
  • Jārisina infrastruktūras jautājumus attālajos reģionos, lai nodrošinātu piekļuvi digitāla darba un mācīšanas iespējām (piemēram, nepietiekams interneta ātrums, datoru trūkums jauniešiem lauku reģionos).
  • Jāattīsta mentorēšanas iespējas kopā ar bonusu sistēmu.
  • Jāveicina darba dēvēju un jauniešu savēšanu kopā, izmantojot mentorēšanas iespējas un veicinot sadarbību caur augstākās izglītības iestādēm.
  • Jāveicina jauniešu caurviju prasmes, jo īpaši, komunikācijas iemaņas, ko būtiski ietekmēja pandēmijas ierobežojumu sekas.
  • Jāatbalsta NVO, kas veicina NEET iesaistīšanu un ar to saistītus preventīvus pasākumus.
  • un daudzi citi.

Pasākumā piedalījās gan jaunatnes politikas veidotāji un vēcinātāji – Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji, gan jauniešu interešu veicinošas organizācijas – Latvijas Jauno zemnieku klubs, Visas Iespējas, biedrība “House of Hope”, Piedzīvojuma gars, Biedrība "Latvijas Mazpulki".

 

Par projektu:

Projekts “Improving the role of youth policies for rural sustainable development” (Rural Youth Future) tiek īstenots kopš 2023.g. pavasara ar mērķi sekmēt jauniešu izglītošanos un nodarbinātību, īpaši fokusējoties uz to jauniešu vajadzībām, kas dzīvo ārpus lielajām pilsētām un lauku rajonos –  palīdzot pilnveidot esošo politiku un iniciatīvas, vai attīstīt jaunas programmas. Latvijas gadījumā plānots izvērtēt Bērnu jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021-2027.g., kā arī meklēt iespējas pārņemt partneru pieredzi, programmas un aktivitātes līdzīgās jomās. Projektu Latvijā ievieš LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs.

 

Vairāk par RuralYouthFuture projektu:

Denīze Ponomarjova, LU ESASAC projektu vadītāja: denize.ponomarjova@lu.lv

Mājas lapa: https://www.interregeurope.eu/ruralyouthfuture

Projekta lapa LU vietnē: https://www.lu.lv/cets/research/euproject/rural-youth-future/

Projekta lapa LinkedIn vietnē: https://www.linkedin.com/company/rural-youth-future/

Projekta lapa Facebook vietnē:  https://www.facebook.com/ruralyouthfutureproject/

Dalīties