2024. gada marta beigās Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) kopā ar Latvijas Universitāti (LU) novadīja noslēdzošo Jaunatnes politikas ideju talku Rīgā. Tās ietvaros dažādu pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji pārrunāja vajadzības un izaicinājumus jaunatnes jomā, īstenojot darbu ar jaunatni pašvaldību līmenī, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu attīstībai un izaugsmei u.c.

Jaunatnes politikas ideju talkā piedalījās dažādu pašvaldību, jaunatnes padomes, nevalstisko organizāciju pārstāvji u.c. Ideju talkā tika apkopoti jaunatnes jomas priekšlikumi Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2025. - 2027. gada pasākumiem. Plāna mērķis ir nodrošināt Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022. – 2027. gadam definēto rīcības virzienu sasniegšanu. Izstrādājot jaunā perioda plānu, IZM īsteno konsultācijas ar nozari. 

Pasākuma otrajā daļā notika konsultācijas par rīku pašvaldībām, lai saprastu, kā labāk veikt darbu ar jaunatni (jeb vienotas kvalitātes ietvars darbam ar jaunatni pašvaldībās). Šis ietvars izstrādāts, balstoties uz IZM  2021. – 2022. gadā veiktajām vizītēm pašvaldībās, kā arī Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēm 2022. – 2027. gadam.

Ideju talkā tika iesaistīta arī LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs, kas šobrīd piedalās INTERREG Europe projektā par “Jaunatnes politikas nozīmes uzlabošana lauku ilgtspējīgai attīstībai” (Rural Youth Future). Šī projekta mērķis ir veicināt jauniešu izglītošanos un nodarbinātību, balstoties uz  projekta partneru pieredzi un labajām praksēm un īpaši fokusējoties uz to jauniešu vajadzībām, kas dzīvo ārpus lielajām pilsētām un lauku rajonos. Centra pārstāvji dalījās ar pieredzes apmaiņas iespējām dažādos Eiropas reģionos un līdz šīm projektā gūtajām atziņām jauniešu jomā Latvijā. Projektā kā asociētais partneris ir iesaistīta arī IZM.

Dažas no talkā gūtajām atziņām:

  • Jāveicina mentorēšanas sistēmas pilnveide, iekļaujot plašāku jauniešu loku –  gan NEET (jauniešiem, kuri nestrādā un nemācās ), gan visus pārējos jauniešus, t.sk. jaunietis - jaunietim mentorēšanas veicināšana.
  • Jāveicina apmācību procesi par digitālajām pamatprasmēm kā neformālās izglītības veids, kas varētu nodrošināt jauniešiem iespēju īsā laika posmā apgūt pieprasītas un mūsdienīgas specialitātes un darboties attālināti, atrodoties savā dzīvesvietā (piemēram, sociālo mediju menedžments), t.sk, iesaistot jauniešus pašvaldības sociālo tīklu veicināšanā.
  • Jāpilnveido Jaunatnes darbinieku sistēma, stiprinot tās tīklošanos iespējas, nodrošinot mentoru atbalsta iespējas, jo īpaši jauniesācējiem (jaunatnes darbinieks - jaunatnes darbiniekam), vecinot saliedētības pasākumus un izpratni par jaunatnes darbinieku nozīmi pašvaldībās, u.c.

 

Vairāk par RuralYouthFuture projektu:

Denīze Ponomarjova, LU ESASAC projektu vadītāja: denize.ponomarjova@lu.lv

Mājaslapa: https://www.interregeurope.eu/ruralyouthfuture

Projekta lapa LU vietnē: https://www.lu.lv/cets/research/euproject/rural-youth-future/

Projekta lapa LinkedIn vietnē: https://www.linkedin.com/company/rural-youth-future/

Projekta lapa Facebook vietnē:  https://www.facebook.com/ruralyouthfutureproject/

 

Dalīties