Investīciju stratēģija Latvijas ekonomikas ārējās konkurētspējas veicināšanai

E. Dubra
 

Projekta virsmērķis ir izstrādāt priekšlikumus nacionālās investīciju stratēģijas veidošanai, kas būtu vērsta uz tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekta konkrētais mērķis ir izstrādāt projekta autoru promocijas darbus „Investīcijas kā Latvijas ekonomikas izaugsmes faktors” un „Latvijas ekonomikas ārējās konkurētspējas izvērtēšanas metodes un perspektīvas”.

Projekta sasniedzamie (izmērāmie) rezultāti:

  • Investīciju ietekmes uz Latvijas tautsaimniecības izaugsmes procesu ekonometriskā novērtēšana un rezultātu interpretācija;
  • Latvijas ekonomikas ārējās konkurētspēju raksturojošo radītāju dinamikas un perspektīvu izvērtējums;
  • Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanas scenāriju novērtējums Latvijas investīciju stratēģijas veidošanas kontekstā.

Projekta izpildes rezultātā publicētas vai sagatavotas publicēšanai 9 zinātniskie raksti par izvēlēto tēmu, kā arī sagatavoti aizstāvēšanai divi promocijas darbi.