Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Buļļu ielā 5, Rīga

Projekta vienošanās numurs: 4.2.1.2/19/I/019

Projekta īstenošanas termiņš: no 04.11.2019 līdz 03.01.2021 (14 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1038245,64 Eur, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 85% jeb 882508,79 Eur apmērā un valsts budžeta finansējums 15% jeb 155736,85 Eur.

Projekta vadītājs: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītājs Mikus Miķelsons

Projekta koordinatore: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītāja asistente, e-pasts: kristine.zarina@lu.lv

Projekta mērķis un rezultāti: Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Latvijas Universitātes ēkā Buļļu ielā 5, Rīgā.

1) plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas ir ne mazāks kā 286,236 MWh/gadā (41,04%/gadā);

2) plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 27.0 kWh/m2 gadā (reālā enerģijas nepieciešamība iekštelpu temperatūras nodrošināšanai iekļauj arī būtisku siltuma plūsmu no karstā ūdens sistēmas);

3) plānotais CO2 emisiju samazinājums 84 806 kg/gadā.

Projektā plānotās aktivitātes ir pamatotas ar aprēķinu rezultātiem, plānotie finanšu ieguldījumi ir efektīvi attiecībā pret nākotnes ietaupījumu, tāpat arī tiks mazināta ietekme uz vidi un uzlabota pilsētvide, kā arī pagarināts ēkas lietošanas termiņš.

Projekta īss kopsavilkums:

Saskaņā ar energoauditu un ēkas tehnisko apsekošanu, ēkā plānots īstenot šādus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus:

1) Norobežojošās konstrukcijas:

 • Fasāžu siltināšana, izmantojot apmestās fasādes pieeju;
 • Starplogu pildījumu nomaiņa;
 • Sarkano ķieģeļu pilastru siltināšana;
 • Logaiļu siltināšana no ārpuses pa visu perimetru, t.sk. zem palodzēm (kur tas ir fiziski iespējams);
 • Logu nomaiņa pret PVC logiem ar stikla paketi ar selektīvo.
 • Veco durvju nomaiņa pret ugunsdrošām siltinātām metāla durvīm;
 • Cokola siltināšana;
 • Jumta siltināšana ;
 • Balkonu demontāža, kas novērsīs to pieslēgumu termiskos tiltus.

2) Karstā ūdens sistēma:

 • Saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai (ar papildus akumulācijas tvertni un pieslēgumu pie esošās sistēmas);
 • Uzstādīt dušas paneļus ar regulējamām pjezo pogām ar maksimālo laiku klausules plūsmas ierobežošanai un gaisa pievienošanai.

3) Ventilācija:

 • Gaisa pieplūdes vārstu ar antibakteriālo filtru ārpusē montāža uz esošajiem istabu logiem.

4) Inženiersistēmas:

 • Atsevišķu siltuma skaitītāju apkures un karstā ūdens patēriņiem, kā arī elektroenerģijas skaitītāju ventilācijas iekārtas patēriņa uzskaitei uzstādīšana.

Projekta mērķa grupa:

Valsts ēkas Buļļu ielā 5, Rīgā lietotāji – Latvijas Universitātes studenti un darbinieki.
Pēc projekta īstenošanas mērķa grupām būs šādi ieguvumi:

 • būtiski samazināsies siltumapgādes izmaksas;
 • uzlabosies telpu komforts, tādējādi pozitīvi ietekmējot studējošos un darbiniekus;
 • tiks atjaunots ēkas estētiskais izskats, kas pozitīvi ietekmēs apkārtējo teritoriju iedzīvotājus;
 • mazināsies kaitējums videi.

Informācija sagatavota un publicēta 04.02.2020.

Projekta gaitas atskaites:

ProjektāEnergoefektivitātes paaugstināšana ēkā Buļļu ielā 5, Rīga”, vienošanās numurs: 4.2.1.2/19/I/019 būvdarbu veicējs SIA “Abora” 2020.gada oktobrī sekmīgi  noslēdzis būvdarbus, sekmīgi īstenotas visas projektā plānotās aktivitātes.

Šobrīd turpinās projekta vadības darbs pie sagatavošanās projekta noslēguma pārbaudei.

Informācija sagatavota un publicēta 04.02.2021.

ProjektāEnergoefektivitātes paaugstināšana ēkā Buļļu ielā 5, Rīga”, vienošanās numurs: 4.2.1.2/19/I/019 būvdarbu veicējs SIA “Abora” 2020. gada oktobrī sekmīgi noslēdzis būvdarbus, sekmīgi īstenotas visas projektā plānotās aktivitātes. Šobrīd turpinās darbs pie būvdarbu un projekta izpilddokumentācijas sagatavošanas.

Informācija sagatavota un publicēta 04.11.2020.

ProjektāEnergoefektivitātes paaugstināšana ēkā Buļļu ielā 5, Rīga”, vienošanās numurs: 4.2.1.2/19/I/019 ar būvdarbu veicējs SIA “Abora” īstenojis būvdarbus veicot:

 • Fasāžu siltināšana, izmantojot apmestās fasādes pieeju;
 • Starplogu pildījumu nomaiņa;
 • Sarkano ķieģeļu pilastru siltināšana;
 • Logaiļu siltināšana no ārpuses pa visu perimetru;
 • Logu nomaiņa pret PVC logiem un veco durvju nomaiņa;
 • Cokola siltināšana;
 • Jumta siltināšana;
 • Balkonu demontāža;
 • Saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai;
 • Dušas paneļu uzstādīšana ar regulējamām pjezo pogām;
 • Gaisa pieplūdes vārstu ar antibakteriālo filtru ārpusē montāža uz esošajiem istabu logiem;
 • Atsevišķu siltuma skaitītāju apkures un karstā ūdens patēriņiem, kā arī elektroenerģijas skaitītāju ventilācijas iekārtas patēriņa uzskaitei uzstādīšana.

Šobrīd notiek teritorijas labiekārtošanas darbi.

Informācija sagatavota un publicēta 04.08.2020.

Projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Buļļu ielā 5, Rīga”, vienošanās numurs: 4.2.1.2/19/I/019 ar būvdarbu veicēju SIA “Abora” noslēgts līgums Nr.6012-A219/54 par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu, kura ietvaros ir sagatavoti un Rīgas pilsētas būvvaldē apstiprināti šādi projekti:

 • Ēkas fasādes apliecinājuma karte “Vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekts – dienesta viesnīcā”, akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē 13.01.2020;
 • Paskaidrojuma raksts “Dienesta viesnīcas balkonu konservācijas projekts”;
 • Paskaidrojuma raksts  “Dienesta viesnīcas zibensaizsardzība”;

Ir uzsākti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai ēkā Buļļu ielā 5, Rīgā.

Informācija sagatavota un publicēta 05.05.2020.