2023.gada 1.jūnijā norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Latvijas Universitātes rīkotā Interreg Europe projekta “Brese” augsta līmeņa noslēguma sanāksme. Tās laikā projekta vadošais partneris (Vācija) un pārējie projekta partneri (Horvātija, Latvija un Polija) informēja par projekta “Brese” ietvaros izstrādāto Rīcības plānu ieviešanu pārstāvētajās valstīs, kā arī projekta “Brese” pozitīvo ietekmi uz reģionu.

Sanāksmē tās dalībnieki tika informēti par sociālās uzņēmējdarbības aktualitātēm Latvijā un Lietuvā gan no politikas veidotāju skatu punkta, gan nevalstisko organizāciju skatu punkta. Projekta partneri no Vācijas, Horvātijas un Polijas dalījās ar informāciju par šīs jomas aktualitātēm šajās valstīs.

Latvijas Universitātes pārstāve Zane Zeibote iepazīstināja ar Latvijas Universitātes un ERASMUS+ projekta “UPower” ietvaros veiktā pētījuma sākotnējiem rezultātiem. Projekta “UPower” mērķis ir veicināt sieviešu uzņēmējdarbību, it īpaši fokusējoties uz sociālo uzņēmējdarbību.

 

Īsumā par projektu:

Sociālo uzņēmumu darbība paredz veidot tādas uzņēmējdarbības aktivitātes, kas vērstas uz pozitīvas sociālās vai vides ietekmes sasniegšanu, kur gūtā peļņa tiek atkārtoti ieguldīta šo mērķu sasniegšanai. Sociālie uzņēmumi rada jauna sociāli atbildīga biznesa piemēru un tie ir pierādījuši spēju veicināt iekļaujošu izaugsmi, kā arī ieguldījumu sociālo problēmu risināšanā.Jau šodien sociālie uzņēmumi veido 10% no Eiropas ekonomikas, un katrs ceturtais jaunizveidotais uzņēmums Eiropas Savienībā ir sociālais uzņēmums. Tomēr sociālie uzņēmumi bieži saskaras ar normatīvajiem šķēršļiem, grūtībām piekļūt pienācīgam finansējumam un tiem pietrūkst izpratnes par savu iespējamo potenciālu. Eiropas Savienībā neeksistē universāla vienota sociālā uzņēmuma definīcija, tāpēc šādiem uzņēmumiem ir jākonkurē ar tradicionālajiem uzņēmumiem. Projekta BRESE mērķis ir mazināt šķēršļus sociālajiem uzņēmumiem, palielināt izpratni par to sociālo un vides potenciālu, kā arī optimizēt patreizējos pamatnosacījumus un sociālo uzņēmumu finansēšanas programmas. Projektā plānots salīdzināt dažādas Eiropas pierobežas reģionu prakses un iniciatīvas sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Tādā veidā projekts identificēs arī labākās prakses un to pārnešanas potenciālu.

BRESE projekta beigās tiks izstrādāti un ieviesti pieci reģionālie rīcības plāni ar konkrētiem pasākumiem un ieteikumiem. Reģionālās politikas uzlabošana attiecībā uz sociālajiem uzņēmumiem tiks izstrādāta un ieviesta otrajā projekta posmā. Projekta rezultāti tiks izplatīti Eiropas līmenī, un tie sniegs ieguldījumu citiem Eiropas reģioniem, kā reģionālos finansēšanas instrumentus varētu labāk pielāgot sociālo uzņēmumu vajadzībām.

 

Mājaslapa: https://www.interregeurope.eu/brese/

Facebook: https://www.facebook.com/BRESEproject

Dalīties