Ar mērķi izveidot darba tirgus vajadzībām un studējošo pieprasījumam atbilstošas studiju programmas sadarbībā ar Latvijas un Eiropas Savienības augstākās izglītības iestādēm, Latvijas Universitātē (LU) uzsākta Eiropas Sociālā fonda atbalstīta projekta "Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē" īstenošana.

Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiks izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Kā norāda projekta vadītāja Svetlana Skangale, projekta galvenie rezultāti ir jaunu studiju programmu izstrāde, to licencēšana, aprobēšana un akreditācija, ko iecerēts paveikt laika posmā līdz 2023. gada novembrim.

Jau šogad, 2019. gadā,  plānots izstrādāt septiņas jaunas studiju programmas:

• maģistra studiju programma "Epidemioloģijas un medicīniskā statistika";

• doktora studiju programma "Teoloģijas un reliģiju zinātnes" sadarbībā ar Tartu Universitāti;

• bakalaura studiju programma "Biotehnoloģija un bioinženierija" sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti;

• doktora studiju programma "Vēsture" sadarbībā ar Daugavpils Universitāti;

• profesionālā bakalaura studiju programma "Ģeoinformātika";

• doktora studiju programma "Dabas zinātnes";

• maģistra studiju programma "Fizika" sadarbībā ar Daugavpils Universitāti.

Pašreiz jau ir uzsākts darbs pie iepriekš minēto studiju programmu koncepcijas izstrādes procesa, kā arī ir izvēlēti jauno studiju programmu koordinatori un eksperti.

Projekts paredz jaunu studiju programmu izstrādi un licencēšanu; jaunu studiju programmu aprobāciju (tai skaitā pieredzes apmaiņas pasākumus); studiju virzienu akreditāciju EQAR aģentūrā; projekta ietvaros izstrādāto jauno studiju programmu starptautisko publicitāti, reklamēšanu, mārketingu. 

Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte.

Vienošanās starp Latvijas Universitāti un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015 "Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē" ieviešanu noslēgta 2019. gada 11. aprīlī.

Share