Pētnieciskās darbības un studiju integrācija pedagoģijas magīstra programmā

I. Žogla
 

Problēmu risinājums un rezultāti:

  • Pētījums veicināja pedagoģijas maģistra programmas pilnīgāku integrētību ar līdzīgām pēc mērķiem un satura starptautiskajām maģistra programmām: iNET Europe Masters in Education Leadership (koordinē Vorvikas universitāte Lielbritānijā) un Education for Inclusion (vada Madrides universitāte, programma sagatavota realizēšanai Kārļa universitātē Čehijā, Leipcigas universitātē Vācijā un Latvijas universitātē). Sadarbības nostiprināšana un kursu izstrāde veicinās  maģistrantu mobilitāti, kā arī jau ir radītas iespējas iegūt starptautiskas nozīmes pedagoģijas maģistra grādu, apgūstot šīs programmas. Pilnveidoti kopējās programmas daļas studiju kursi. Programmas ir sagatavota studentu uzņemšanai 2008.gadā.
  • Pētnieciskais darbs projektā veicināja dziļāku pedagoģijas maģistra programmas iekšējo integrētību un studiju kursu mērķtiecīgu pilnveidošanu. Projekta rezultāti apspriesti programmā strādājošo docētāju sanāksmē 2008.gada 7.janvārī, precizēti uzdevumi programmas attīstībai.
  • Pētījums, īpaši sadarbība ar citiem projektiem un līdzīgām programmām ārpus Latvijas paplašināja vieslektoru mērķtiecīgu piesaisti – 2008.gada pavasara semestrī maģistra programmā iekļausies vieslektori Dr.K.Šmite (Norvēģija), Dr.S.Gentos (Spānija), W.Hūbers (Vācija).
  • Docētāju apmaiņas nostiprināšana un paplašināšana – 2008.gadā ārpus Latvijas docēs kursus E.Maslo, R.Andersone, I. Žogla. Ir papildināti metodiskie materiāli.

Apzināta maģistra programmas studiju kursu savstarpējā integrētība četros apakšvirzienos - vispārīgā, pirmsskolas, sociālā, speciālā pedagoģija. Mākslas pedagoģijās apakšvirziens jau ir iekļauts straptautiskā projektā, ko vada Helsinku universitāte. Projekta laikā īpaši pastiprināta speciālās pedagoģijas apakšvirziena studiju kursu metosiskā apgāde – kursu pilnveidošanai ir nodoti D.Lazdiņas, R.Vīgantes un D.Nīmantes pētījumu rezultāti.

Projekta devums:

  • No ekonomiskā viedokļa – studiju kursu integrētība ietaupa studentu laiku, nodrošina sekmīgāku programmas apguvi, pilnīgāk sistematizējot zināšanas un attīstot prasmes.
  • No stratēģiskās nozīmības viedokļa – sagatavota sadarbība ar citu universitāšu programmām un docētājiem paplašina programmas ietvarus un pilnveido studentu iespējas konkurētspējas attīstībai.