Literatūrzinātnes un lingvistikas antīkie avoti: Aristoteļa "Rētorika" (tulkojums, zinātnisks komentārs, pētījumu kopa)

I. Rūmniece
 

Projekts Literatūrzinātnes un lingvistikas antīkie avoti: Aristoteļa „Rētorika” (tulkojums, zinātnisks komentārs, pētījumu kopa) iecerēts kā triju gadu pētniecības/tulkošanas/teksta komentēšanas darbs, kura rezultāts – minētā Aristoteļa teksta (viens no nozīmīgākajiem valodniecības un oratormākslas vēsturē) pirmpublicējums latviešu valodā. Aizsākts 2007. gada augustā darba grupā, kuras sastāvā 3 LU akadēmiskā personāla pārstāvji , 2 studējošie, viens jaunais zinātnieks.

Rezultāts (pēc 1. etapa - 2007. gada 5 mēnešiem):

  • izstrādāts 2/3 “Rētorikas” teksta 1. grāmatas kopapjoma (bija paredzēta visa 1. grāmata; skat. komentāru turpmāk)
  • darba grupas diskusijās pamatos izstrādāti sengrieķu zinātniska/filoloģiska teksta tulkošanas metodiskie principi, kas ir stabils pamats produktīvākam darbam atlikušajos iecerētajos 2 projekta īstenošanas etapos (līdz 2009. g. beigām)
  • sekmīgi ievirzīts darbs pie komentāru daļas; darba gaitā radusies ideja veidot terminu/jēdzienu glosāriju  (abi tulkojuma “pielikumi” šobrīd izveidoti 2007. gadā izstrādātā teksta apjoma ietvaros)
  • darba rezultātā tēžveidā visi projekta dalībnieki izstrādājuši apaļā galda diskusiju tēmas LU konferencei (2007. 6. 02.) Aristoteļa „Rētorika” -  konkrētās un vispārīgās vērtības, paredzot pieaicināt plašāku klausītāju/apspriedēju loku; daļa šī materiāla ir/būs pamats zinātnisko pētījumu kopai, kas arī paredzēta kā “Rētorikas” tulkojuma publikācijas pielikums.
  • projekta problēmjautājumi prezentēti/aprobēti Starptautiskā Baltijas valstu universitāšu klasiskās filoloģijas speciālistu konferencē Colloquium Balticum (Tartu, 2007. novembris) : nolasīti 4 referāti (zinātniskais komandējums)
  • projekta kvalitatīvai realizācijai/prezentācijai  vākti materiāli/krāta pieredze konsultācijās Amerikas Klasisko Studiju skolas ekskluzīvajā bibliotēkā  (American School of Classical Studies at Athens) Atēnās (zinātniskais komandējums)

LU bibliotēkas fondos iepirktas 6 vērtīgas zinātniskās monogrāfijas saistībā ar projekta tematiku.