Saistību tiesību modernizācijas grupa. Civillikuma daļu "Saistību tiesības" un "Lietu tiesības" atjaunināšana

J. Kārkliņš, K.Torgāns
 

Projekta uzdevumu izpildes ietvaros tika konstatēta CL saistību tiesību neatbilstība mūsdienu civiltiesību teorijas atziņām, kas rada vairākas negatīvas sekas:

1) novecojušu Civillikuma normu dēļ  neattaisnoti tiek ierobežota civiltiesisko attiecību veidošanas bāze;

2) līdzējiem, lai varētu izmantot tādas iespējas, kādas ir citās Eiropas valstīs, nepieciešams sastādīt garākus līgumus, kuros jāietver tāds  mūsdienu prasībām atbilstošs regulējums, kādu  neparedz Civillikuma;

3) pastāv pretrunas civiltiesiskā regulējumā. Piemēram, krasas atšķirības pamatnostādnēs ir starp Civillikumu un 1980.gada ANO Vīnes konvenciju „Par starptautiskiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem”, kura Latvijā ir spēkā kopš 1997.gada.

4) tiek kavēta ātra civiltiesiskā apgrozība;

5) likumu pretrunu dēļ tiesā nonāk vairāk civiltiesisku strīdu, kā rezultātā tiek pārslogota tiesu sistēma, skatot strīdus trijās instancēs.

Projekta darba grupa veica salīdzinošo izpēti saistībā ar citvalstu Civilkodeksiem, lai vispusīgas analīzes veidā konstatētu steidzamākos risināmos jautājumus LR Civillikuma Saistību tiesību daļas atjaunināšanai atbilstoši mūsdienu līgumtiesību teorijas atziņām.

Tika veikts sekojošs darbs:

  1. Izanalizēti Vācijas, Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas Civilkodeksu, Eiropas līgumtiesību principu, UNIDROIT principu un ES Civiltiesību Kopējā modeļa (Common Frame of Reference) struktūras, salīdzinot to ar LR Civillikumu. Šīs analīzes ietvaros tika meklēta atbilde uz jautājumu, vai modernizējot LR Civillikumu būtu jāmaina struktūra, veidojot to no jauna (iedalot Vispārīgā daļā un Sevišķā daļā), vai arī modernizēt likumu, saglabājot esošo struktūru. Darba grupa pēc materiālu analīzes un viedokļu uzklausīšanas, secināja, ka struktūras maiņa LR Civillikumā atkarīga no tā, cik lielas izmaiņas nepieciešamas esošajā LR Civillikumā, lai tas atbilstu mūsdienu jaunākajām tiesību teorijas atziņām, un tas prasa detalizētāku stāvokļa izpēti. Ņemot vērā šo apstākli, tika izvirzīts darba grupas otrais uzdevums:
     
  2. Apzināt nepieciešamākos un neatliekamākos LR Civillikuma pantu grozījumus, lai:

    a) konstatētu nepieciešamo grozījumu apmēru un ietekmi uz esošo LR Civillikuma struktūru;
    b) īsākā termiņā panāktu LR Civillikuma modernizēšanu neatliekos jautājumos.

Projekta rezultātā ir izstrādāts zinātnisks viedoklis par nepieciešamajām pārmaiņām CL regulējumā, piedāvājot konkrētu CL pantu jaunas redakcijas. Perspektīvā CL modernizēšanas mērķis būtu radīt jaunu uz mūsdienu tiesību teorijas atziņām balstītu Civillikumu, harmonizējot to ar LR Komerclikuma Darījuma daļu un citiem saistību tiesību speciālajiem likumiem.

Tā kā darba grupa strādāja dažus mēnešus 2007.gada rudenī, detalizēts nepieciešamo LR Civillikuma pantu un struktūras projekts nav ticis izstrādāts resursu un laika trūkuma dēļ.