Latvijas izglītības sistēmas pamatskolas līmeņa starptautiskais monitorings

A. Geske
 

Projekts sastāvēja no divām vienotām daļām Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) pētījumu ietvaros.

Pirmās daļas mērķis bija veikt TIMSS 2007 pētījuma (Trends in Mathematiks and Science Study) datu savākšanas etapu. Tajā testētus un aptaujas veica 145 skolu 5000 ceturto klašu skolēni, kā arī aptaujas veica viņu matemātikas un dabaszinātņu skolotāji, skolu administrācija. Kopā ar citām dalībvalstīm tika iegūta droša un valida datu bāze par ceturto klašu skolēnu matemātikas un dabaszinātņu sasniegumiem. To analizējot 2008. gadā iegūsim Latvijas ceturto klašu skolēnu sasniegumu objektīvu vērtējumu matemātikā un dabaszinātnēs, kā arī varēsim sniegt rekomendācijas izglītības kvalitātes paaugstināšanai Latvijā.

Otrās daļas mērķis bija veikt Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma PIRLS 2006 datu analīzi. 2007. gadā autoru grupa publicēja 8 zinātniskas publikācijas (starp tām 1 monogrāfija, 2 publikācijas angļu valodā) un par rezultātiem ziņoja 2 zinātniskās konferencēs, kā arī masu medijiem un plašai publikai (Latvijā pētījums pieminēts ap 150 interneta lapās). Rezultāti ietvēra gan esošā stāvokļa analīzi, gan izmaiņu kopš 2001. gada analīzi, gan ieteikumus izglītības politiķiem, izglītības speciālistiem, skolotājiem, skolēnu vecākiem. Tika iegūta unikāla, daudzus gadus izmantojama informācija.

Projekta mērķi tika sasniegti pilnībā, neskatoties uz 2 nopietnām problēmām pētījumu gaitā: 1) finansējums tika piešķirts no gada otrās puses, kaut gan viss TIMSS pētījuma datu iegūšanas posms bija jāveic pavasarī, 2) finansējums tika piešķirts 3,5 reizes mazākā apjomā kā tika pieprasīts. Abas problēmas tika atrisinātas, piesaistot papildus līdzekļus no Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA)