2021. gada 17. decembra un 2022.gada 7. janvāra sēdēs Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisija (turpmāk – Ētikas komisija) šādā sastāvā – Agnese Osīte, priekšsēdētāja, Olga Ošeniece, priekšsēdētājas vietniece, Dace Raipale, Dace Kazāka Toms Rostoks, Nikola Ošniece - izskatīja X fakultātes vadības un akadēmiskā personāla iesniegumu,

Ētikas komisija, atturoties Agnesei Osītei, nolēma:

1) Atzīt, ka ir noticis LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 7. un 9. punktos definētos atbildības, cieņas un koleģialitātes principu pārkāpums, X paužot savas asociācijas un viedokli, ne līdz galam pārdomātā un atbildīgi izsvērtā formulējumā 2021. gada 27. septembra LU Senāta sēdē. Taču vienlaikus Ētikas komisija vēlas uzsvērt, ka LU Saimes pārstāvji nedrīkst aizmirst Akadēmiskās brīvības principu, kas nosaka, ka ik vienam tās loceklim ir tiesības brīvi paust savu viedokli diskusijās. Kā arī Ētikas komisija aicina kritiski un atbildīgi izvērtēt formulējumu sava viedokļa paušanai, pat, ja tas satur kritiku vai norāda uz iespējamiem riskiem, tādejādi izvairoties no kaitējuma akadēmiskajam darbam, koleģiālām attiecībām un LU prestižam.

2) Rūpīgi izvērtējot Ētikas komisijai iesniegtos dokumentus un uzklausot iesaistīto pušu viedokļus, Ētikas komisijas locekļiem radās pārliecība, ka, publiska X atvainošanās X fakultātes vadībai un akadēmiskajam personālam, nerisinās un nedzēsīs radušās problēmsituācijas, tostarp X uzrunā ieskicētās. Tādēļ Ētikas komisija ierosina LU rektoram I. Muižniekam aicināt iesaistītās puses iztirzāt un risināt radušās domstarpības un ar to saistītos jautājumus, neitrāla mediatora klātbūtnē, lai sekmētu cieņpilnas koleģiālas attiecības un turpmāku sadarbību, realizējot gan kvalitatīvu izglītības procesu, gan zinātnisko darbību.