Latvijas Universitātes (LU) Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra vadībā divos projekta SKILLS+ ieviešanas gados izstrādāti reģionālie pētījumi, kā arī kopējais projekta ziņojums, īstenotas ekspertu vizītes reģionos, kā arī publicēts raksts par projekta pētījumu. LU kopš 2016. gada aprīļa piedalās ES "Interreg Eiropa" līdzfinansētās programmas projektā SKILLS+ kā projekta pētnieciskā padomdevēja, lai īstenotu analīzi par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas paaugstināšanas iespējām, izmantojot IKT un digitalizācijas sniegtās iespējas.

Pagājuši jau divi gadi kopš ES Interreg Europe programmas projekta SKILLS+ ieviešanas uzsākšanas. Projekta mērķis ir optimizēt esošos politikas instrumentus, fokusējot uzmanību uz specifiskām vajadzībām reģionos vai piedāvājot papildu pasākumus reģionālo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai, lai mazinātu Eiropā pastāvošās digitālas atšķirības starp pilsētu teritorijām un perifēriju, kur MVU digitālā aktivitāte notiek lēnāk un kavē izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Esošo programmu ietvaros MVU bieži vien nespēj izmantot IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) sniegtās iespējas un pārvarēt digitālās atšķirības starp nacionālo un reģionālo līmeni, jo netiek ņemtas vērā specifiskās vajadzības, kādas ir uzņēmumiem attālākajās teritorijās.

Projekta gaitā ir īstenoti pētījumi par 11 partneru valstīm vai reģioniem (Latvija, Somija, Norvēģija, Vācija, Spānija, Grieķija, Bulgārija, Horvātija, Ungārija, Polija, Čehija), un, pamatojoties uz šiem pētījumiem, kā arī papildus literatūras un statistikas analīzi, veikta salīdzinošā analīze, kas iekļauta Kopējā ziņojumā, kurš pieejams projekta mājas lapā. Savukārt, 2017. gada jūnijā projekta pētījums tika prezentēts starptautiskā konferencē Bulgārijā un ar to saistīts raksts ir publicēts konferences rakstu krājumā[1].

Projekts SKILLS+ saistīts ar Eiropa2020 stratēģijas Digitālo dienaskārtību, kas paredz specifiskus mērķus interneta un digitālo tehnoloģiju izmantošanai (t.sk. e-komercija, mākonis un tiešsaistes pakalpojumi). ES Digitālās dienaskārtības pētījums atklāj iespaidīgas atšķirības starp SKILLS+ partneru valstīm/reģioniem. Kamēr atsevišķas no projekta partneru valstīm (Somija, Norvēģija) uzskatāmas par IKT vadošajām valstīm IKT jomā, citām - Bulgārijai, Grieķijai un Horvātijai ir daudz zemāki rezultāti. Šīs atšķirības rada labas iespējas starpreģionālai pieredzes apmaiņai, lai partneri mācītos cits no cita pieredzes. Tādēļ katrs projekta partneris ir identificējis vismaz trīs labās prakses, ko piedāvāt izvērtēšanai un iespējamai ieviešanai Rīcības plāna ietvaros citiem partneriem.

2015. gada ES Digitālās dienaskārtības rādītāji atklāj Eiropas MVU nepilnības, piemēram, 63% ES pilsoņu iepērkas tiešsaistē, bet tikai 14,5% no MVU pārdod tiešsaistē. Mākoņu pakalpojumus arī vairāk izmanto iedzīvotāji (21%), nevis uzņēmumi (19%). Pozitīvi, ka 97% no visiem ES uzņēmumiem ir interneta pieslēgums. Dati liecina, ka, lai arī ir infrastruktūras uzlabojumi, daudzi MVU neizmanto jaunākās tehnoloģijas, kas savukārt mazina to konkurētspēju. Līdz ar to nepieciešami jauni papildpasākumi, lai mudinātu reģionālos uzņēmumus vairāk izmantot IKT tehnoloģijas un instrumentus. 

Projekta ieviešanas otrajā gaitā notika ekspertu izpētes vizītes partneru reģionos, lai ar “skatu no malas” sniegtu rekomendācijas reģionālo rīcības plānu izstrādāšanai. LU pārstāvji piedalījās reģionālajās izpētes vizītēs Zadaras reģionā Horvātijā un Kastīlijas un Leonas reģionā Spānijā. Projekta trešajā gadā, pamatojoties uz pētniecisko analīzi, kā arī ekspertu vizīšu ziņojumiem un rekomendācijām, SKILLS+ reģioni izstrādās Rīcības plānus, kuru ieviešana plānota projekta ceturtajā un piektajā gados.

Projekts vērsts uz reģionālo MVU, kas savā darbībā izmanto moderno tehnoloģiju instrumentus (e-komercija, mākoņu pakalpojumi, sociālie mediji u.c.), skaita palielināšanu, uzlabojot politikas risinājumus, galvenokārt ERAF finansēto programmu izmantošanu, MVU konkurētspējas paaugstināšanai. Reģionālo uzņēmumu, kas izmanto e-pakalpojumu, skaitu plānots palielināt vismaz līdz tādam līmenim, kas noteikts Digitālās programmas mērķos līdz projekta 2. fāzes beigām (t.i., līdz 2020.g. vismaz 33% no MVU jāpiedalās e-pārdošanā).

Projekta ideja radās partneru sanāksmē Briselē 2014. gada nogalē, kuras laikā pēc Saksijas Anhaltes Valsts investīciju bankas (ERAF starpniekinstitūcija) un Saksijas Anhaltes Reģionālās attīstības un transporta ministrijas ielūguma tikās apmēram 50 vietējo, reģionālo un nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai pārrunātu sadarbības iespējas ES "Interreg Eiropa" programmas ietvaros. Sanāksmē secināts, ka, lai arī arvien pilnīgāks kļūst platjoslas interneta pieslēgums, daudzi no reģionālajiem MVU nevēlas investēt IKT iekārtās un prasmēs, vai arī nevēlas mainīt ierasto ikdienas darba rutīnu. Vidējā laikposmā tas var negatīvi ietekmēt uzņēmumu konkurētspēju un vēl vairāk palielināt atšķirības starp pilsētām un lauku reģioniem.

SKILLS+ projekta vadošais partneris ir Vācijas Saksijas Anhaltes Reģionālās attīstības un transporta ministrija. Projekta pirmā - izstrādes fāze ilgs trīs gadus (2016. - 2019.g.), bet otrā - ieviešanas fāze ilgs divus gadus (2019. - 2021.g). Projekta kopējais finansējums ir EUR 2,462,052.00, no kuriem 79,51% līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), bet pārējo – projekta partneri un Norvēģijas valdība ar saviem līdzmaksājumiem.


[1] Todorovs K., Kolarovs K. (2018) Starptautiskā uzņēmējdarbība: tendences, izaicinājumi, sasniegumi (angliski: The International Entrepreneurship: Trends, Challenges, Achievements), BAMDE 8. Starptautiskās konferences rakstu krājums, Sofija, Bulgārija 2018, 111.-135.lpp.

Share