Viena centimetra precizitātes Latvijas ģeoīda modelis GNSS mērījumiem

ERAF 2.1.1.1.aktivitāte „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (trešā kārta) Projekta nosaukums: „Viena centimetra precizitātes Latvijas ģeoīda modelis GNSS mērījumiem” Vienošanās Nr.: 2014/0039/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/012 LU reģistrācijas Nr.: ESS2014/160 Projekta īstenošanas laiks: 13 mēneši (01.08.2014.-31.08.2015.) Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Gunārs Silabriedis, gunars.silabriedis@lu.lv  Projekta vispārīgais mērķis – Tautsaimniecībā plaši izmantoto GNSS mērījumu ieguves nodrošināšana EVRS2007 augstumu sistēmā, paaugstinot Latvijas ģeoīda modeļa precizitāti aptuveni līdz 1 centimetram. Projekta specifiskais mērķis – Nepatentējama intelektuālā īpašuma objekta, ≥1 cm precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa, izstrāde LU GGI pamatdarbības nozarē, pētniecības rezultātu publicitātes nodrošināšana, zināšanu un tehnoloģiju pārnese. Projekts un pētījums atbilst – zinātņu virzieniem „Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas” un „Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana” Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: 1. Pētniecība (eksperimentālā izstrāde): 1.1.   Esošās informācijas apkopošana par nivelēšanas 1. un 2. klases tīklu datiem, GNSS mērījumu datiem; 1.2.   Digitālā zenītteleskopa un GNSS mērījumu plānošana; 1.3.   Digitālā zenītteleskopa un GNSS mērījumu veikšana lauka apstākļos; 1.4.   Iegūto digitālā zenītteleskopa un GNSS mērījumu datu pēcapstrāde; 1.5. Aprēķinu metodikas iztrāde, ģeoīda modeļa aprēķini un pakāpeniska ģeoīda uzlabošana un kontrole, palielinoties datu kopas apjomam; 2. Pētniecības rezultātu komercializācija; 3. Projekta publicitāte un vizuālā identitāte.  Projekta rezultātā tiks iegūts ģeoīda modelis ar precizitāti aptuveni līdz 1 centimetram Vidzemes un Latgales reģioniem, pielietojot metodiku datu iegūšanai un apstrādei, lai nodrošinātu iespēju modeli papildināt visai Latvijas teritorijai.