Projekta „Viena centimetra precizitātes Latvijas ģeoīda modelis GNSS mērījumiem” 3. etaps (01.04.2015. - 01.08.2015.)

    Tika veikti ģeoīda modeļa aprēķini izmantojot DFHRS (Digital Finite-element Height Reference Surface) programmatūru un sagatavoto izejas datu failu. Sākotnēji aprēķinos tika izmantoti tikai nivelēšanas 1. un 2. klases tīklu un GNSS mērījumu dati.

Testa rezultāti jau sasniedza augstu precizitāti pat ar nelielu GNSS/nivelēšanas punktu skaitu. Sākotnējais datu fails tika papildināts ar projekta gaitā iegūtajiem mērījumiem, tādējādi tika veikta pakāpeniska un eksperimentāla ģeoīda modeļa uzlabošana. Atšķirībā no gravimetrisko mērījumu metodēm, projektā lietojamā DFHRS metode, publiski pieejamās GNSS/nivelēšanas un zenītteleskopa mērījumu datu kopas sniedz iespēju iegūt kardināli labākus rezultātus.

Iegūto ģeoīdu modeļu kontroli veicām, izmantojot kontroles mērījumus, kas veikti visā aprēķinu reģionā. Aprēķinos tika izmantoti un testēti arī citi globālie gravitācijas lauka modeļi, kuri brīvi pieejami ICGEM mājas lapā (http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/).

Tika iegūts ģeoīda modelis ar precizitāti aptuveni līdz 1 centimetram Vidzemes un Latgales reģioniem, pielietojot metodiku datu iegūšanai un apstrādei, lai nodrošinātu iespēju modeli papildināt visai Latvijas teritorijai.

Jaunais ģeoīda modelis  iegūts ar darba un līdzekļu ietilpības ziņā daudz efektīvākām metodēm – izmantojot nivelēšanas tīkla punktu datus, veicot to sasaisti ar GNSS noteiktajiem elipsoidālajiem augstumiem( t.sk. LU GGI veiktie punktu elipsoidālie mērījumi), lai nodrošinātu augstu ģeoīda modeļa precizitāti.

Tiek gatavoti 3 raksti SCOPUS datubāzē iekļautā žurnālā par mērījumos izmantoto digitālo zenītteleskopu, tā mērījumu plānošanu, mērījumiem, iegūtajiem rezultātiem, kā arī par iegūto paaugstinātas precizitātes ģeoīda modeli. Raksti atspoguļos visās pētniecības aktivitātēs sasniegtos rezultātus un projekta ietvaros izstrādāto nereģistrējamo intelektuālā īpašuma objektu.

Tiks nodrošināta pētniecības rezultātu komercializācija, realizējot to kā zināšanu un tehnoloģiju pārnesi. Viena gada laikā pēc projekta beigām tiks noslēgts intelektuālā īpašuma licences līgums. LU GGI ar savu zinātnisko darbību turpinās produkta popularizēšanu, uzstājoties konferencēs, minot to publikācijas.