Projekta „Viena centimetra precizitātes Latvijas ģeoīda modelis GNSS mērījumiem” 1.etaps (01.08.2014.-30.11.2014.)

   

Ievākta izejas datu informācija par esošajiem un nepieciešamajiem GNSS/nivelēšanas datu resursiem. Apkopota informācija par tiem nivelēšanas gājienu punktiem, kuriem ir gan nivelēšanas rezultāts, gan ar GNSS metodi noteikto koordinātu rezultāts. Veikta esošās informācijas validēšana, izlases veidā veicot atkārtotus GNSS mērījumus.

Lai būtu pēc iespējas vienmērīgāks teritorijas pārklājums ar to punktu datiem, kuriem ir gan nivelēšanas ceļā (normālais), gan ar GNSS (elipsoidālais) iegūtais augstums, daļai nivelēšanas gājienu punktu, kuriem nebija veikti GNSS mērījumi, plānots veikt GNSS mērījumu seansus 4 stundu garumā.

Līdz novembra beigām veikti GNSS mērījumi septiņiem 1.klases nivelēšanas punktiem Vidzemē. Zenītteleskops tiek gatavots lauka mērījumiem, lai iesākoties skaidram laikam, varētu doties nakts novērojumu ekspedīcijās uz attālākajām Latvijas teritorijām, it īpaši pierobežas daļā, kur izbeidzas visa veida pieejamā informācija.

Iegūtā GNSS mērījumu informācija tika apstrādāta ar divām GNSS datu pēcapstrādes programmatūrām: Topcon Tools V8 un Bernese GPS software V5.0. Aprēķinātas GNSS kordinātas divās versijās: LatPos referencstaciju tīklā LKS92 sistēmā un Eiropas Permanento staciju tīklā (EPN –European Permanent Network) EUREF koordinātu sistēmā. Ar Helmerta transformāciju LKS92 koordinātu rezultāti transformēti uz ETRS89 sistēmu. Arī EPN rzultāti reducēti uz ETRS89 sistēmu. Tiek veikta esošo informācijas resursu analīze un par tās rezultātiem tiek gatavota publikācija.

Tiek gatavots ģeoīda aprēķināšanas programmatūras izejas datu projekta fails un tiek risināti pirmā tuvinājuma aprēķini. Sagaidāms, ka būs daudzi šādi tuvinājumi, lai sistemātiski pārbaudītu visu jaunienākošo informācijas kvalitāti. Notikusi tikšanās ar viesprofesoriem E.Paršeliūnas (Lietuva) un R.Jēgeru (Vācija), ar kuriem pārrunātas datu ieguves un risinājumu veidošanas problēmas.