Projekta statuss uz 31.03.2013

2013 gada pirmajos trīs mēnešos turpināts darbs pie zenītteleskopa prototipa iespēju novērtēšanas, vadības programmatūras papildinājumiem, konstrukcijas uzlabošanas iespēju meklēšanas. Izpildīta virkne novērojumu seansu, tai skaitā ārpus Rīgas, lai novērtētu zenītteleskopa īpašības dažādos novērošanas apstākļos un  atrastu optimālo novērošanas metodiku. Vadoties no novērojumu rezultātiem uzlabota un papildināta instrumenta vadības un datu apstrādes programmatūra. Konstatēts, ka novērojumi lauka apstākļos uzrāda būtiski mazāku fona vibrāciju līmeni nekā Rīgā, nodrošinot labāku rezultāta precizitāti.  Apgūts un integrēts programmatūrā SBIG STF-8300 CCD matricas atbalsts.Virknē novērojumu seansu novērtētas Meade LX200 teleskopa un SBIG matricas komplekta īpašības, rezultāti ir tuvi gaidītajam - pat nelabvēlīgos fona un vibrāciju apstākļos izdodas fiksēt zvaigznes līdz 13. lielumam. Balstoties uz iegūto pieredzi uzsākta optimizētas zenītteleskopa konstrukcijas projektēšana.  Uzrakstīts, iesniegts un publicēts recenzētais raksts žurnālā „Geodesy and Cartography”, nolasīti 3  referāti LU zinātniskajā konferencē. Formulēts un sagatavots iesniegtšanai Latvijas patenta pieteikums.  Turpināta GNSS LATPOS un EUPOS-Rīga datu apstrāde ar Bernes programmatūru gravitācijas lauka anomāliju struktūras izzināšanai.