Projekta statuss 2012. gada 31 decembrī

2012 . gada rudenī izpildīta virkne novērojumu seansu lai novērtētu zenītteleskopa īpašības dažādos novērošanas režīmos un  atrastu optimālo novērošanas metodiku. Vadoties no novērojumu rezultātiem uzlabota un papildināta instrumenta vadības un datu apstrādes programmatūra, veiktas modifikācijas atsevišķos konstrukcijas mezglos. Veikti CCD matricas ekspozīcijas nokavējuma mērījumi lai nodrošinātu ekspozīcijas laika piesaisti  GNSS laika skalai. Apgūta OEM GNSS uztvērēja lietošana laika skalas un pozīcijas koordinātu nodrošināšanai. Apgūta SBIG STF-8300 CCD matricas lietošana, izstrādāti algoritmi tās atbalsta integrēšanai instrumenta vadības programmatūrā. Uzrakstīts, iesniegts un publicēts recenzētais raksts žurnālā „Geodesy and Cartography”, nolasīti 5 referāti starptautiskās konferencēs. Turpināts darbs pie Latvijas reģiona geoīda datu apkopošanas un teorētiskie pētījumi par gravimetrisko un vertikāles novirzes datu kombinētu izmantošanu lai varētu interpretēt zenītteleskopa mērījumu rezultātus, izvēlēties mērījumiem piemērotākās vietas. Turpināta GNSS LATPOS un EUPOS-Rīga datu apstrāde ar Bernes programmatūru gravitācijas lauka anomāliju struktūras izzināšanai.