1920. gada 4. oktobrī dzimis Viktors Ulsts (1920-2001) – kvartārģeologs, ģeogrāfijas zinātņu kandidāts (1958). No 1953. gada strādāja Latvijas Zinātņu akadēmijas Ģeoloģijas institūtā par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku un bija arī direktora vietnieks, vēlāk - Vissavienības jūras ģeoloģijas un ģeofizikas zinātniski pētnieciskā institūta (VNIIMORGEO) direktora vietnieks zinātniskajā darbā veicot zinātnisko pētījumu plānošanu un jūras ģeoloģijā nostrādāja gandrīz pusgadsimtu. Pētīja Baltijas jūras krasta zonu, smago minerālu koncentrātu veidošanos tajā un deva dinamisko procesu analīzi. Ir divu nozīmīgu monogrāfiju un daudzu publikāciju autors. V. Ulsta monogrāfija „Baltijas jūras Latvijas krasta zona” (1998) ir viens no nozares plašākajiem un vispusīgākajiem apkopojošajiem darbiem.
LUM nodotie Viktora Ulsta ģeoloģiskie materiāli tiek saglabāti Ģeoloģijas kolekciju krājumā.
Vairāk informācijas:
Zabele A., Rudzītis M. 2002. Pieminam un atceramies. Latvijas ģeoloģijas vēstis Nr. 10, Valsts ģeoloģijas dienests, Rīga. 31. lpp.
Lukševičs E., Zabele A. Ģeoloģijas zinātne Latvijā. Nacionālā enciklopēdija.