1895. gada 5. augustā dzimis Oskars Jirgensons, latviešu ķīmiķis. 1916. gadā uzsāka studijas Rīgas Politehniskā institūta ķīmijas nodaļā. 1917. gadā beidza kara meteoroloģijas un gāzu kursus Maskavā. 1918. gadā turpināja studijas Baltijas Tehniskajā augstskolā un strādāja pie profesora Valdemāra Fišera kā priekšlasījumu subasistents. No 1919. līdz 1925. gadam bijis subasistents Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Organiskās un analītiskās ķīmijas katedrā. 1924. gadā absolvēja fakultāti ar inženiera ķīmiķa grādu.

No 1924. gada oktobra līdz 1925. gada decembrim pildīja gāzu inženiera pienākumus Kara ministrijas Bruņošanās pārvaldē. 1925. gada oktobrī ticis ievēlēts par jaunāko asistentu, 1927. gadā par asistentu un 1936. gadā par vecāko asistentu Kvalitatīvās analītikas laboratorijā. No 1925. gada līdztekus darbam Latvijas Universitātē darbojās arī Bruņošanās pārvaldes laboratorijā kā specialists ķīmisko kauju vielu un to pretlīdzekļu pētīšanā. No 1929. gada lasīja ķīmijas kaujas vielu kursu ķīmiskā dienesta virsnieku kursos. Sākot ar 1936. gadu lasīja ķīmisko kaujas vielu kursu Ķīmijas fakultātē, ķīmijas, medicīnas, veterinārmedicīnas fakultāšu studentiem, kā arī vadīja seminārus šajā priekšmetā.