1928. gada 29. jūlijā Rēzeknē dzimis Igors Danilāns (1928 - 2007) - ģeologs, kvartārģeologs, ģeoloģijas un mineraloģijas zinātņu kandidāts (1958), ģeoloģijas un mineraloģijas zinātņu doktors (1975), Dr. hab. geol (1992). Latvijas Universitātes pasniedzējs (kopš 1989), profesors (1993), Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis, Valsts emeritētais zinātnieks. Veikti pētījumi Latvijas kvartāra nogulumu stratigrāfiskā iedalījuma pamatošanai un izstrādāšanai, kā arī stratigrāfisko vienību starpreģionālai korelācijai. Izstrādāta kontinentālo nogulumu ģenētiskā klasifikācija. Pētīti jautājumi par saldūdens kaļķiežu resursiem, paleoģeogrāfiju un ģeomorfoloģiju. Līdztekus tiešiem zinātniskiem pētījumiem un organizatoriskiem pasākumiem, ieņemot atbildīgus amatus un plānojot nozares attīstības stratēģiju, I. Danilāns bijis arī daudzu izdevumu zinātniskais redaktors vai redkolēģijas loceklis. Ļoti nozīmīgs ir I. Danilāna ieguldījums atjaunojot ģeoloģijas studijas Latvijas Universitātē.

LU Muzejā tiek saglabāts I. Danilāna nodoto materiālu fonds.

Vairāk informācijas:

Profesors Igors Danilāns: biobibliogrāfisks rādītājs. LU Bibliotēka; sast. I. Mantiniece. Latvijas Universitāte, Rīga, 2000. 101 lpp.

“IN MEMORIAM Profesors Igors Danilāns (29.07.1928.–22.09.2007.).” Zinātnes Vēstnesis, 2007. 8. oktobris, Nr. 16 (350).

Zabele, A., Lukševičs, E., Stinkulis, G. Pro memoria. Professor … (Professor Igors Danilāns. 29-07-1928 – 22-09-2007. BALTICA, Vol. 20, Number 1-2, December 2007. p.62-63.)

Latvijas Universitātes Bibliotēka | Profesors Igors Danilāns (29.07.1928.–22.09.2007.)

Latgales dati | Igors Danilāns