1928. gada 3. augustā dzimis Artūrs Birķis (1928 – 1997), ģeologs, petrogrāfs, ģeoloģijas un mineraloģijas zinātņu kandidāts (1981), Dr. hab. geol (1992). No 1970. gada A. Birķis bijis Latvijas Ģeoloģijas pārvaldes Centrālās laboratorijas vadītājs, bet 1985. gadā konkursa kārtībā ievēlēts par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku Vissavienības jūras ģeoloģijas un ģeofizikas zinātniskās pētniecības institūta Latvijas ģeoloģijas nodaļā, kas 1989.gadā kļūst par Latvijas Universitātes Ģeoloģijas nodaļu. A. Birķis bija LU Ģeoloģijas institūta vadošais pētnieks un lasīja vairākus ģeoloģijas bakalaura studiju programmas kursus. Viņš pētījis Latvijas kristāliskā pamatklintāja uzbūvi, sastāvu, metalogēnās īpatnības, sastādījis Latvijas kristāliskā pamatklintāja ģeoloģisko karti un pirmskembrija stratigrāfisko shēmu. Ir vairāk nekā 100 zinātnisko darbu, tai skaitā 5 monogrāfiju autors un līdzautors, kā arī kopā ar līdzautoriem publicējis vairākus mācību līdzekļus studentiem.

LU Muzejā glabājas A. Birķa sagatavotā un zinātniskajā darba izmantotā ļoti vērtīgā Latvijas kristāliskā pamatklintāja iežu paraugu plānslīpējumu kolekcija, kā arī akmens paraugi no Latvijas vissenākajiem iežiem un citi materiāli.

Vairāk informācijas:

Zabele A. Ģeologa Artūra Birķa atcerei. Latvijas ģeoloģijas vēstis Nr.5, 1998. 47 - 48. lpp. Valsts ģeoloģijas dienests, Rīga.

Zabele A., Rudzītis M. Pieminam un atceramies. Latvijas ģeoloģijas vēstis Nr.11, 2003. 30. lpp. Valsts ģeoloģijas dienests, Rīga.

Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūts. Darbības pārskats 1994-2000. Sast. I .Danilāns. 2001. Rīga, 47 lpp. (nepublicēts). LUM Ģeoloģijas kolekciju krājums.