Profesors Jānis Arnolds Lūsis dzimis 1897. gada 5. decembrī.  1949. gadā viņš sāka strādāt Latvijas Valsts universitātes (LVU) Bioloģijas fakultātes Zooloģijas katedrā. 1964. gadā, kad Padomju Savienībā ģenētiku legalizēja, J. Lūsis sāka organizēt ģenētikas pasniegšanu Bioloģijas fakultātē. Pateicoties viņa iniciatīvai, kā arī toreizējās fakultātes dekānes doc. Ritas Eglītes un LVU rektora prof. Jāņa Jurgena pūlēm, kā Zooloģijas katedras apakšstruktūrvienība tika izveidots Zooloģijas muzejs. Tad sākās darbs pie pastāvīgās ekspozīcijas izveides, kas 1969. gada 8. februārī tika svinīgi atklāta apmeklētājiem par godu LVU 50. gadadienai.

Piterāns A., Piterāns U. 2017, Latvijas Universitātes Zooloģijas muzejs, LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI.2017, 815. sēj. ZINĀTŅU VĒSTURE UN MUZEJNIECĪBA178.–199. lpp.https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.815.17

Svinot Zooloģijas muzeja 100 gadu jubileju

LU Bioloģijas fakultāte, Vēsture

Daija G., 1996. Ģenētiķim un zoologam Jānim Lūsim – 100. Dabas unvēstures kalendārs `97, Rīga, 243.–246. lpp.

Misiņa M. Zooloģiskie pētījumi P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zooloģijas un ģenētikas katedrā. LPSR ZA Vēstis,1978, Nr. 9, 90.–95. lpp.

Raipulis J., 2001, Jānis Lūsis ģenētikas atklājumu un pretrunu virpulī. Rīga: Vērmaņparks, 264 lpp.

Redliha A., 1971, Profesors Jānis Lūsis. Dabas  unvēstures kalendārs, Rīga, 180.–183. lpp.43.

Раипулис Е. Я., 1985, Я. Лусис: жизнь и научная деятельность. Pига: Зинатне, 235  c.