Docente Rita Eglīte (dz. Līdaka) dzimusi 1927. gada 25. decembrī. 1955. gadā viņa sāka strādāt Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultātes Zooloģijas katedrā, sākumā par asistenti, vēlāk par docenti. Katedrā viņa nostrādāja līdz pat aiziešanai pensijā 1995.gadā. R. Eglīte bija Zooloģijas un ģenētikas katedras (tagad katedras nosaukums – Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra) vadītāja (1972–1982), bet no 1960. līdz 1965. gadam ieņēma Bioloģijas fakultātes dekānes amatu. R. Eglīte bija iesaistīta Zooloģijas muzeja attīstība, it īpaši tad, kad ar viņas kā fakultātes dekānes atbalstu muzeju iekļāva katedras sastāvā.

R. Eglīte ir viena no galvenajām Apaļmutnieku (Cyclostomata) speciālistēm Latvijā, viņa docēja studiju kursus histoloģijā, ihtioloģijā un mugurkaulnieku zooloģijā.

Vairāk informācijas:

Misiņa M. Zooloģiskie pētījumi P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zooloģijas un ģenē-tikas katedrā. LPSR ZA Vēstis,1978, Nr. 9, 90.–95. lpp.

Piterāns A., Pētersons N. Latvijas Universitātes Zooloģijas muzejs (nepublicēti materiāli).

Piterāns A., Piterāns U. 2017, Latvijas Universitātes Zooloģijas muzejs, LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI.2017, 815. sēj. ZINĀTŅU VĒSTURE UN MUZEJNIECĪBA178.–199. lpp.https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.815.17 

LU Muzejs, Zooloģijas kolekcijas

LU Bioloģijas fakultāte, Vēsture