Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Fizikas nodaļā jaunu kursu izstrādē tiek ņemti vērā zinātnisko institūtu ieteikumi (LU Cietvielu Fizikas institūts, LU Fizikas institūts, LU Polimēru mehānikas institūts, LU FMF Atomfizikas un Spektroskopijas institūts, LU Ķīmiskās fizikas institūts), iesaistot arī institūtu zinātniskos līdzstrādniekus kā ekspertus.

Zinātnisko institūtu darbinieki piedalās programmu realizācijā kā docētāji, it īpaši kā maģistra un bakalaura darbu vadītāji. Institūtu infrastruktūra – zinātniskās laboratorijas tiek izmantotas studiju procesa realizēšanā. Vecāko kursu mācību laboratorijas ir integrētas institūtu zinātniskajās laboratorijās, līdz ar to viens no šo laboratoriju uzdevumiem ir sniegt studentiem iemaņas eksperimentālās fizikas pētnieciskajās metodēs.

Fizikas nodaļas daudzie pētnieciskie projekti nodrošina mācību materiālu mūsdienīgumu, interesantas un aktuālas bakalauru, maģistru un doktoru darbu tēmas, kā arī studentu iesaisti algotā projektu darbā paralēli mācībām. Visi nodaļas akadēmiskās kopas locekļi piedalās tā vai cita profila zinātniskajos pētījumos un daudzi no viņiem ir Valsts mēroga vai starptautisku pētniecisko projektu, vai to etapu vadītāji. Visi bakalaura un maģistra programmu studenti, kas aizstāv bakalaura un maģistra darbus, darba izstrādes laikā veic zinātnisko pētījumu kopā ar darba vadītāju kādā no laboratoriju grupām.