Realizētie projekti

Realizētie projekti:

 • „Viena centimetra precizitātes Latvijas ģeoīda modelis GNSS mērījumiem”. Vienošanās Nr.: 2014/0039/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/012
 • “Zinātniskās grupas izveide unificētas satelītu lāzera tālmēra konstrukcijas izstrādei”. Vienošanās Nr.: 2013/0066/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/059
 • Izstrādāts digitālais zenītteleskops gravitācijas lauka un tā anomāliju noteikšanai un jauna vadības un datu apstrādes programma. Projekta nosaukums „Digitālais zenītteleskops gravitācijas lauka un tā anomāliju noteikšanai”. Līguma Nr. 2010/0207/2DP/2.1.1.1./10/APIA/VIAA/077.
 • ERAF 2.5.1 Projekts “Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas komponente Latvijas ekonomikā” Līguma Nr. No.VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000081/039.
 • Koksnes produktu tilpuma automātiskās uzmērīšanas metodikas un IT risinājuma izstrāde mežsaimniecības vajadzībām. Efektīvās sadarbības projekts. LU/AS LVM, 01.12.2017. – 31.05.2017.
 • IT risinājuma atjaunojamo enerģijas iekārtu: saules paneļu, vēja turbīnu, zemes siltumsūkņu izmantošanai, izstrādes analīze. Līgumpētījums. SIA „Green Industry Innovation Center”. 09.03.2017.-21.04.2017 
 • EUREKA atbalstīts “E3095! EULASNET LEO SATELĪTS” Zemo zemes pavadoņu novērojumi. SLR mehānisma pilota projekts ir izstrādes stadijā.
 • INTERREG III C austrumu projekts „Eiropas pozicionēšanas noteikšanas sistēmas – starpreģionu sadarbība” 4E0026I – EUPOS – IRC.
 • Rīgas daudzfunkcionālā GNSS pozicionēšanas sistēma "EUPOS® - RIGA" izstrādāta apvienotajā projektā ar SIA „Rīgas GeoMetrs”.
 • GIS un GNSS Izglītība un apmācība.
 • Starptautiskā simpozija “ Eiropas Galileo Informācijas Dienas Rīgā, 2005. gada 12. – 13. maijā " Organizēja Ģeodēzijas departaments kopā ar poļu kosmosa pētniecības institūta Galileo Punktu.
 • Dalība Ziemeļu ģeodēziskās komitejas (NKG) sēdē –  divās darba grupās;
 • Rīkota LU GGI  zinātniski tehniskā konference “Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi”;
 • Īstenots LU akadēmiskās attīstības projekts “Kompetenču paaugstināšana un LU/valsts interešu pārstāvēšana Eiropas komisijas satelītu programmā COPERNICUS”;
 • Īstenots LU akadēmiskās attīstības projekts “Kompetenču, kvalifikācijas paaugstināšana ģeokosmisko pētījumu jomā un LU/valsts interešu pārstāvēšana Eiropas komisijas satelītu programmā COPERNICUS un EUPOS organizācijās.
 • Uzstādīta kosmisko objektu optisko novērojumu iekārta, veikta tās mehāniska, optiska un elektronikas regulēšana, uzsākta mērījumu sērija montāžas kļūdu modeļa izejas datu ieguvei. Konstruēts optiskā atbildes signāla detektēšanas modulis, sākta tā regulēšana.

Tekošie projekti:

 •  “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijas teritorijai, ietverot jūras teritorijas” Vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/160, Laiks 01.03.2017. – 29.02.2020. Projekta LU reģistrācijas nr. ESS2017/198.