Konsultējoties ar Latvijas Universitāti (LU), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izstrādāja rīcības plānu, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju ar digitālās transformācijas palīdzību. Tas paredz radīt noderīgus rīkus uzņēmējiem, lai vienkopus būtu pieejama noderīga informācija par biznesa digitālo transformāciju, kā arī sniegtu individuālu ekspertīzi par uzņēmuma digitalizāciju un nākotnes attīstības iespējām.  

VARAM sadarbībā ar LU ESASAC un citām Latvijas iesaistītajām pusēm sagatavoja rīcības plānu starpvalstu projekta DigiBEST ietvaros. Projekts plāno veicināt  MVU konkurētspēju, īstenojot digitālo transformāciju, izmantojot moderno tehnoloģiju un inovatīvu uzņēmējdarbības metožu iespējas. Projekta laikā tika veikts reģionālais pētījums un starptautisko ekspertu veiktais salīdzinošais novērtējums un izstrādāts ziņojums, lai izprastu Latvijas MVU digitālās transformācijas līmeni un sniegtu ieteikumus tam, kā veicināt digitalizāciju. Galvenās identificētās problēmas Latvijas MVU vidē ir zema digitālo tehnoloģiju izmantošana gan klientu atbalsta procesos, gan pārdošanā. Tāpat ir konstatēta zema uzņēmēju produktivitāte un motivācijas trūkums investēt digitālajā transformācijā. Uzņēmēju vidū ir prasmju (digitālo, uzņēmējdarbības un vadības) un finanšu trūkums, kā arī zems privātā sektora investīciju īpatsvars pētniecībā un attīstībā.  

Projekta laikā tika secināts, ka galvenie attīstības šķēršļi ir ar uzņēmējdarbību saistīto pakalpojumu (t.sk. uzņēmējdarbības atbalsta) sadrumstalotība, nepietiekama orientācija uz klientu, un no sadales efektivitātes viedokļa – neoptimāla. Ir novērots apmācību trūkums darbavietā, kā arī zems inovāciju līmenis un apgrūtinoša nodokļu politika. Nozarei pieejamā informācija ir sadrumstalota un uzņēmējiem ir zems zināšanu līmenis digitālajās prasmēs, kas kavē sekmīgu digitālās transformācijas ieviešanu. Padomu trūkums ir viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc uzņēmēji vēršas pēc palīdzības valsts, pašvaldību institūcijās un nevalstiskajās organizācijās. 

Projekta laikā veikto pētījumu aktivitāšu rezultātā tika izstrādāts Latvijas rīcības plāns, kas paredz vairākas aktivitātes, kuru nolūks ir mazināt konstatētos problēmas un šķēršļus. Tā piemēram, projekta otrā posma īstenošanas laikā, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra apņemas pilnveidot www.business.gov.lv vienoto platformu, lai uzņēmējiem vienuviet būtu pieejama informācija uzņēmējdarbības attīstībai un digitālās transformācijas stiprināšanai. Tāpat ir paredzēts izveidot zināšanu banku, kas būtu pieejama www.business.gov.lv platformā un tajā tiks publicēti materiāli, lai veicinātu uzņēmēju digitālo prasmju paaugstināšanu. Tādējādi tiks nodrošināta viegli uztverama, vienkopus pieejama informācija no noderīgām datu bāzēm par līdzfinansējuma iespējām, neformālo izglītību, informācija par pasākumiem, izstādēm, apmācībām, semināriem, eksporta iespējām. Paplašinot MVU zināšanas par digitālo transformāciju un ieviešot tās elementus, tiktu paaugstināta uzņēmēju konkurētspēja ne vien Latvijas, bet arī Eiropas Savienības līmenī. 

Lai uzņēmējiem nodrošinātu individuālās konsultācijas un atbilstoši pielāgotas mācības, Eiropas Komisija sadarbībā ar Latvijas IT klasteri strādā pie vienota brieduma testa izstrādes, kurš obligāti būs jāaizplda visiem MVU, kuri pretendēs uz Eiropas Savienības grantiem, pārējiem uzņēmējiem pēc izvēles. Pēc digitālā brieduma testa izpildes tiktu nodrošināta padziļināta biznesa procesu analīze, digitalizācijas attīstības ceļa kartes izstrāde un atbilstošu mācību nodrošināšana.  Digitālā brieduma tests būs pieejams www.dih.lv DigiBEST projekta pirmais  posms, kas ilga trīs gadus, bija veltīts politikas uzlabošanas pieredzes un labās prakses apmaiņai digitalizācijas jomā uzņēmumos. Savukārt, izstrādātie rīcības plāni, kuru mērķis ir veicināt digitālo transformāciju un līdz ar to arī MVU konkurētspēju projekta aptvertajos reģionos un valstīs, kā arī reaģēt uz identificētiem ierobežojumiem, tiks īstenoti projekta otrajā posmā. Tas ir uzsākts  šī gada 1.augustā un ilgs līdz 2023. gada 31. jūlijam. Par rīcības plānā paredzēto aktivitāšu ieviešanu atbildīgās iestādes būs Latvijas investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas IT Klasteris.  

DigiBEST projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Norvēģijas nacionālais fonds programmas INTERREG EUROPE ietvaros. Projektā sadarbojas septiņi partneri - no Latvijas (vadošais partneris), Norvēģijas, Itālijas, Spānijas, Austrijas un Portugāles.  

Ar visiem projekta materiāliem ir iespējams iepazīties šeit.  

Dalīties