Latvijas Universitātes (LU) Eiropas un sabiedrības attīstības studiju centrs ar 2018. gada jūliju ir uzsācis dalību Eiropas Savienības (ES) Interreg Europe programmas projektā “Inovatīvi risinājumi veselībai termālo SPA reģionos (InnovaSPA). Projekts tiks īstenots divās fāzēs, no kurām pirmā – izpētes un pieredzes apmaiņas fāze, ilgs 2.5 gadus, bet otrā – ieviešanas fāze, ilgs 2 gadus. Projekta pirmā sanāksme notika 2018. g. 18. jūlijā Briselē.

Projekts “InnovaSPA” ir vērsts uz sabiedrības novecošanas jautājumu risināšanu, piedāvājot inovatīvu pieeju rehabilitācijas un sabiedrības veselības jautājumu  iekļaušanai sociālās programmās, ņemot vērā to ievērojamo potenciālu uz sabiedrības veselības uzlabošanu.

Veselīgs dzīvesveids un laicīga problēmu novēršana tiek aizvien vairāk popularizēta visā pasaulē un iekļauj itin visas mērķa grupas. Līdz ar to nepieciešams izvērtēt politikas instrumentu uzlabošanas iespējas, iesaistot saistīto nozaru pārstāvjus pieredzes apmaiņā starpreģionālā līmenī, kā arī izvērtēt iespējas labo prakšu pārņemšanai. Projekta mērķis ir uzlabot esošos politikas instrumentus, izmatojot zināšanu pārnesi un palielinot inovācijas iespējas t.s. trīspusējās sadarbības (universitātes, valsts un pašvaldību institūcijas, un uzņēmumi) ietvaros, lai caur sociālo inovāciju veicinātu veselības uzlabošanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas iespējas. Projekta ietvaros tiks analizētas arī veselības tūrisma veicināšanas iespējas partneru valstīs un reģionos.

Medicīnas tūrisms, kurortoloģija un termālo resursu izmantošana pēdējo 10 gadu laikā Latvijā ir kļuvusi aizvien populārāka. Piemēram ienākumi no veselības tūrisma Latvijā 2014. gadā bija apmēram 8 miljoni, kas ir četras reizes vairāk nekā 2000. gadā. Šim sektoram ir labas attīstības perspektīvas arī nākotnē. Tāpēc svarīgi īstenot jaunus projektus, apzināt inovatīvas metodes termālo resursu izmantošanas veicināšanai, kā arī jārada juridiskais ietvars preventīvas veselības aprūpes nodrošināšanai.

Ņemot vērā aizvien pieaugošo tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstību, kā arī tūristu un kūrortu apmeklētāju skaita pieaugumu, Latvija 2017. gadā pievienojās Pasaules Hidroloģijas un klimata terapijas federācijai. Savukārt, Jūrmalas pilsētai jau kopš 2005. gada ir Veselības pilsētas statuss un tā ir Eiropas SPA un veselības kūrortu dalībniece. Latvijas atrašanās Baltijas jūras krastā rada dabīgus priekšnoteikumus kurortoloģijas attīstībai. Piedāvājot veselības tūrisma un kurortoloģijas pakalpojumus jāņem vērā ne tikai ekonomiskie, bet arī vides aizsardzības aspekti. Tādēļ, uzņēmējdarbības attīstība piekrastes teritorijās ir vēlama, bet jāuzlabo veselības tūrisma piedāvājums, resursu izmantošanas efektivitāte, aktīvi jāattīsta rekreācijas pakalpojumi, kas palīdzēs novērst sezonalitātes problēmas. Inovatīvu pakalpojumu, produktu un infrastruktūras attīstīšanai nepieciešama sadarbība t.s. “triple helix” ietvaros, t.i. gan iesaistot atbildīgās institūcijas, gan izglītības un pētniecības organizācijas. 

Gudru investīciju veicināšana veselības sektorā, kūrortos un termālajā jomā palīdzēs uzlabot veselības aprūpi kopumā. Preventīvas veselības aprūpes un kurortoloģijas nozīmība uzsvērta Latvijas Nacionālajā attīstības plānā (2014.-2020. g.g.), kā arī vairākos stratēģiskos dokumentos, piemēram Medicīnas tūrisma attīstības stratēģijā. Inovatīvas pieejas un pētniecības nozīmīgums tādās jomās kā biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biotehnoloģijas un biofarmācija uzsvērti arī Latvijas Viedajā stratēģijā.

Projekta vadošais partneris ir no Francijas Overņas reģiona – asociācija “Thermauvergne”. Pārējie projekta partneri ir no Ungārijas – Debrecenas Universitāte; Varmijas un Mazūrijas Reģionālā attīstības aģentūra no Olštinas, Polijā; Centra reģiona Reģionālās attīstības aģentūra no Rumānijas; Lietuvas Inovācijas centrs; Porto Universitāte no Portugāles; Savinjskas reģiona Reģionālās attīstības aģentūra no Slovēnijas. 

Vairāk informācijas: https://www.interregeurope.eu/innovaspa/ 

Dalīties