PAR PROJEKTU

  Projekta mērķis ir izpētīt savvaļas un kultivētu mežu un purvu ogu (Vaccinium ģints) ekstraktvielu sastāvu, izmantojot videi draudzīgas bioloģiski aktīvo vielu bezsolventu un CO2 superkritiskā stāvokļa ekstrakcijas metodes, un veikt padziļinātu ekstraktvielu farmakoloģiskās aktivitātes izpēti ar in vitro metodēm, lai iegūtu biofarmācijā un biomedicīnā izmantojamas vielas un izstrādātu inovatīvus veselības veicināšanas produktus. Projekta ietvaros paredzēts orientēties uz videi draudzīgu tehnoloģiju attīstību, nodrošinot inovatīvu biofarmācijas produktu ieguvi. Projekta dzīves cikla laikā paredzēts izstrādāt vairākus oriģinālus zinātniskos rakstus, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kā arī izstrādāt ar patentu aizsargātu produkts un tā iegūšanas metodi, izveidojot inovatīvu, veselību veicinoša produkta prototipu, kā arī produkta izmantošanas ieteikumus.