2023. gada 7.-8. novembrī Leuvārdenā (Nīderlandē) notika otrā Interreg Europe GIFT projekta partneru sanāksme, kurā piedalījās partneri no Spānijas, Zviedrijas, Beļģijas, Nīderlandes, Vācijas, Itālijas, Slovēnijas un Latvijas. Sanāksmē tika apspriesti ar projektu saistīti jautājumi – par projekta ieviešanas, komunikācijas un pieredzes apmaiņas aktivitātēm. Tika panākta vienošanās par turpmāko projekta pasākumu datumiem. Latvijas Universitātes pārstāvji sanāksmes ietvaros vadīja diskusiju, kas attiecas uz gaidāmo pirmo starpreģionālo tematisko semināru, kas notiks 2023. gada janvārī. Tajā dalībnieki no visiem partneru reģioniem prezentēs labās prakses, kas saistītas ar tēmu “Integrēta zaļā infrastruktūra un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanās”. Seminārs notiks tiešsaistē, un par tā organizēšanu atbildīga Latvijas Universitāte.

Lai partneriem parādītu Frīzlandes provinces ainavu veidu dažādību un atbilstošus ainavu uzturēšanas un pārvaldīšanas paņēmienus, tika organizētas mācību vizītes. Pirmajā mācību vizītē Nīderlandes Valsts meža dienesta pārstāve iepazīstināja ar darba metodēm dabas aizsardzībā. Otrajā mācību vizītē vietējais Frīzlandes zemnieks iepazīstināja vizītes dalībniekus ar zaļās infrastruktūras pārvaldīšanas paņēmieniem savā saimniecībā. Trešajā mācību vizītē tika atspoguļots konflikts starp pļavas putnu saglabāšanu un koku iekļaušanu pļavas putnu teritorijā. Ceturtajā mācību vizītē tika sniegta prezentācija, lai iegūtu plašāku ieskatu par pašreizējo Frīzlandes provinces ainavu plānošanas politiku.

Tūlīt pēc mācību vizītes, 2023. gada 9. un 10. novembrī, notika profesionālā pieredzes apmaiņas vizīte, kuras ietvaros eksperti no Vācijas un Itālijas izvērtēja, kā pašlaik tiek organizēta Frīzlandes mežu un koku stratēģija, kuras mērķis ir palielināt koku skaitu Frīzlandes provincē, lai veicinātu oglekļa saistīšanu un uzglabāšanu. Tika organizētas vairākas diskusijas, kurās piedalījās arī vietējie eksperti un saistīto institūciju pārstāvji zaļās infrastruktūras jomā. Vizītes beigās tika pārrunāti secinājumi un gūtā pieredze, kā arī sniegtas pirmās rekomendācijas uzņemošajam partnerim - Frīzlandes mežu un koku stratēģijas ieviešanas uzlabošanai.

Savukārt, 2023. gada 29. – 30. augustā profesionālo pieredzes apmaiņas vizīti Santjago de Kompostelā organizēja Teritorijas studiju institūts (Spānija). Tas ietvēra diskusiju darbnīcas un tehniskās sanāksmes, kā arī mācību vizīti uz Monte Xalo, kas tika atspoguļots kā labās prakses piemērs dabas, kultūras, materiālo un panorāmisko vērtību integrācijai ainavā.

Pieredzes apmaiņas rezultātā tika izstrādātas rekomendācijas pašreizējai zaļās infrastruktūras un ainavu pārvaldības situācijai Galīcijā, ņemot vērā dažādus aspektus - vides pārvaldību un aizsardzību, dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, pieeju jauniem mežu izmantošanas veidiem, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, atbilstošas ekosistēmu pārvaldības nozīmi, klimata pārmaiņu ietekmi un pētniecību un konsultācijas dažādos līmeņos.

Profesionālā pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās eksperti no Zagrebas pilsētas (Horvātija) un Latvijas Universitātes, kā arī vietējie eksperti no Xunta de Galicia un citām Galīcijas reģiona atbildīgajām institūcijām, kas iesaistītas ainavu aizsardzībā - Marinas Corunesas un Terras do Mandeo biosfēras rezervāta, Juana de Vegas fonda, Mežu asociācijas, Augstākā zinātniskās pētniecības centra, Korunjas Universitātes un citām institūcijām.

GIFT projektā iesaistīto partneru un pārējo pasākumā klātesošo ekspertu kopīgais darbs veicinās turpmāko ieteikumu formulēšanu, kas ļaus integrēt zaļās infrastruktūras kritērijus ar ainavu aizsardzību saistītajos Galīcijas politikas instrumentos.

Dalīties