2022.g. janvārī noslēdzās LU īstenotais projekts par inovatīvas darba vides veicināšanu un kvalificētu speciālistu piesaisti Baltijas jūras reģiona valstu mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU).

Šodien Baltijas jūras reģiona valstu MVU plaši saskaras ar vairākiem izaicinājumiem, kas ietekmē to ilgtermiņa konkurētspēju un inovācijas kapacitāti – kvalificēta darbaspēka un uzņēmēju trūkums, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita samazināšanos, u.tml. Tiek prognozētos, ka atsevišķās Baltijas jūras reģiona valstīs jaunāka vecuma darbinieku skaits samazināsies līdz pat 25% līdz 2030. gadam. Nākotnē pieaugs arī to uzņēmumu skaits, kuriem būs nepieciešams pēctecis un tajā pašā laikā potenciālo pēcteču uzņēmēju un jaunuzņēmumu skaits strauji samazināsies. Turklāt šobrīd darbinieku pārvaldību ietekme arī covid-19 izraisītā pandēmija un pārējā uz hibrīd veida strādāšanas modeli.

Lai veicinātu Baltijas jūras valstu MVU prasmju pilnveidi un inovācijas kapacitāti,  kvalificētu speciālistu piesaisti, kā arī atšķirību mazināšanu uzņēmējdarbībā, Latvijas Universitāte kopā ar citiem partneriem no Vācijas, Polijas, Somijas un Latvijas kopš 2018.g. novembra līdz 2022.g. janvārim ieviesa projektu KAforHR (latviski - Inovatīvi uzņēmēji un inovāciju atbalsts MVU zināšanu alianses veicināšanai “Cilvēkresursi un organizācijas attīstība”).

KAforHR mērķis ir izveidot spēcīgas zināšanu aliansi ar risinājumiem (balstoties uz labo prakšu pieredzes apmaiņu un to pielāgošanu vietējiem apstākļiem) un apmācību iespējām vietējiem uzņēmējiem inovatīvas darba vides veicināšanai, kā arī studiju programmu plaisas samazināšanai starp cilvēkresursu kvalifikācijas pieprasījumu un piedāvājumu, uzņēmēju iesaistīšanai studentu izglītošanas procesā.


“Tā kā cilvēku kapitāls ir vissvarīgākais resurss inovāciju un produktivitātes uzlabošanai KAforHR projekts ir vērtīgs rīks uzņēmumiem ar kura palīdzību radīt un ieviest inovācijas savā darba vietā” KAforHR projekta vadītāja LU D.Ponomarjova.


­­­Latvijas Universitātē projektu īsteno Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs (ESASAC), kas palīdzēja izstrādāt labo prakšu apkopojumu, izstrādāja un novadīja zināšanu pilnveides apmācības ar Latvijas uzņēmējiem Inovācijas procesi (sadarbībā ar LTRK). Savukārt nozīmīgākais LU ESASAC ieguldījums gan projektā, gan Latvijas augstākās izglītības attīstībā – izstrādātais uz darba vidi balstīts bakalaura studiju programmas koncepts “Cilvēkresursi un biznesa administrācija” (rokasgrāmata ar praktiskajām vadlīnijām). 

MVU ir nepieciešami speciālisti ar teorētiskajām zināšanām un, jo īpaši, praktisko pieredzi un kompetencēm. Tradicionālās universitātes bieži vien spēj nodrošināt absolventus ar ļoti labam teorētiskās zināšanām, bet ne ar pietiekamo profesionālo pieredzi un praktiskajām iemaņām. Absolventam, stājoties darba attiecībās paiet 2-3 gadi līdz pietiekamo praktisko iemaņu iegūšanai. Tāpēc programmas koncepts tika izstrādāts, balstoties uz Vācijas duālās izglītības sistēmas ilggadējo pieredzi – integrējot mācības reālajā darba vidē un augstskolā, lai sagatavotu studentus veiksmīgai pārejai uz pilnas slodzes darbu. Duālās studijas Vācijā paredz to, ka pusi no mācībām studenti pavada uzņēmumā, strādājot, un pusi – apgūstot teorētiskas zināšanas izglītības iestādē.

Papildus rokasgrāmatā “Cilvēkresursi un biznesa administrācija” ir apkopota duālās izglītības pieredze (Latvijā vairāk pazīstams jēdziens – uz darba vidi balstītas mācības) – likumdošanas ietvara un studiju programmu pieejamība – tādās valstīs kā Vācijā, Latvijā, Polijā un Somijā. Jāatzīmē, ka KAforHR projekts nodrošināja Latvijai vienu no pirmajiem mēģinājumiem izstrādāt uz darba vidi balstītu  bakalaura līmeņa programmas konceptu.

 

2022.g. 11.janvārī norisinājās projekta KAforHR gala rezultātu konference, kuras laikā tika noprezentēts arī duālās programmas koncepts “Cilvēkresursi un biznesa administrācija” – https://www.youtube.com/watch?v=RPy-Dm0o2AI.

Vairāk par projekta KAforHR rezultātiem:

https://www.lu.lv/cets/research/euproject/kaforhr/

https://ka4hr.eu 

Dalīties