Lai izstrādātu rīcības plānu reģionālo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai – palīdzētu optimizēt pašreizējo kārtību un piedāvātu papildu pasākumus, tostarp finansējuma palielināšanai, šā gada aprīlī Latvijas Universitāte (LU) ES "Interreg Eiropa" līdzfinansētas programmas ietvaros uzsāka dalību projektā SKILLS+ kā projekta padomdevēja, lai palīdzētu nodrošināt projekta mācību procesu (pētījumu metodoloģijas izstrādāšana un kapacitātes paaugstināšanas pasākumu plānošana), plānotu projekta aktivitāšu sasaisti ar jaunākajām tehnoloģiskajām tendencēm un izvērtētu, kā politiskie lēmumi veicina šo tehnoloģiju izmantošanu.

Visā Eiropā pastāv digitālas atšķirības starp pilsētu teritorijām un perifēriju,  jo platjoslas interneta pieslēguma nodrošināšana notiek lēni. Tādējādi reģionālo mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) digitālā aktivitāte tiek kavēta, kas ietekmē to konkurētspēju un kavē tik ļoti nepieciešamo darba vietu radīšanu. Esošo programmu ietvaros MVU bieži vien nespēj izmantot IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) sniegtās iespējas un pārvarēt digitālās atšķirības starp nacionālo un reģionālo līmeni, jo netiek ņemtas vērā specifiskās vajadzības, kādas ir uzņēmumiem attālākajās teritorijās. Līdz ar to SKILLS+ mērķis ir optimizēt esošos politikas instrumentus, fokusējot uzmanību uz specifiskām vajadzībām reģionos vai piedāvājot papildu pasākumus reģionālo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai.

Projektā piedalās 12 partneri no 11 valstīm vai reģioniem (Latvija, Somija, Norvēģija, Vācija, Spānija, Grieķija, Bulgārija, Horvātija, Ungārija, Polija, Čehija), un tā galvenais partneris ir Vācijas Saksijas Anhaltes Reģionālās attīstības un transporta ministrija. Projekta pirmā - izstrādes fāze ilgs trīs gadus (2016. - 2019.g.), bet otrā - ieviešanas fāze ilgs divus gadus (2019. - 2021.g). Projekta kopējais finansējums ir EUR 2,462,052.00, no kuriem 79,51% līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), bet pārējo – projekta partneri un Norvēģijas valdība ar saviem līdzmaksājumiem.

Projekta SKILLS+ vispārējais mērķis ir veicināt  reģionālo uzņēmumu konkurētspēju, stimulējot mūsdienīgo IKT pārņemšanu un integrēšanu reģionālo MVU ikdienas biznesa darbībās. 12 Eiropas valstu vai reģionu 11 projekta parteri izstrādās rīcības plānus, kuros tiks ietverti pasākumi, lai nodrošinātu finansējuma palielināšanu reģionālo uzņēmumu izaugsmes veicināšanai. Šie plāni tiks izstrādāti ciešā sadarbībā ar tirgus dalībniekiem, un tie formāli jāapstiprina juridiski atbildīgiem lēmumu pieņēmējiem.

Teritoriālie rīcības plāni būs galvenais projekta rezultāts. Pirms plānu apstiprināšanas notiks starpreģionālas mācības, kas ietvers trīs kapacitātes paaugstināšanas seminārus un visu 11 partneru valstu/reģionu IKT labo prakšu izvērtēšanu ar ekspertu dalību, lai identificētu labāko praksi un efektīvākos politikas risinājumus. Šajā procesā tiks atbalstīta projekta partneru un iesaistīto tirgus dalībnieku IKT kapacitāte un MVU vajadzības.

Projekts vērsts uz reģionālo MVU, kas savā darbībā izmanto moderno tehnoloģiju instrumentus (e-komercija, mākoņu pakalpojumi, sociālie mediji u.c.), skaita palielināšanu, uzlabojot politikas risinājumus, galvenokārt ERAF finansēto programmu izmantošanu, MVU konkurētspējas paaugstināšanai. Reģionālo uzņēmumu, kas izmanto e-pakalpojumu, skaitu plānots palielināt vismaz līdz tādam līmenim, kas noteikts Digitālās programmas mērķos līdz projekta 2. fāzes beigām (t.i., līdz 2020.g. vismaz 33% no MVU jāpiedalās e-pārdošanā).

Projekta ideja radusies partneru sanāksmē Briselē 2014. gada nogalē, kuras laikā pēc Saksijas Anhaltes Valsts investīciju bankas (ERAF starpniekinstitūcija) un Saksijas Anhaltes Reģionālās attīstības un transporta ministrijas ielūguma tikās apmēram 50 vietējo, reģionālo un nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai pārrunātu sadarbības iespējas ES "Interreg Eiropa" programmas ietvaros. Sanāksmē secināts, ka, lai arī arvien pilnīgāks kļūst platjoslas interneta pieslēgums, daudzi no reģionālajiem MVU nevēlas investēt IKT iekārtās un prasmēs, vai arī nevēlas mainīt ierasto ikdienas darba rutīnu. Vidējā laikposmā tas var negatīvi ietekmēt uzņēmumu konkurētspēju un vēl vairāk palielināt atšķirības starp pilsētām un lauku reģioniem.

Projekts SKILLS+ saistīts ar Eiropa-2020 stratēģijas Digitālo dienaskārtību, kas paredz specifiskus mērķus interneta izmantošanai un digitālo tehnoloģiju izmantošanai (t.sk. e-komercija, mākonis un tiešsaistes pakalpojumi). 2015. gada ES Digitālās dienaskārtības rādītāji atklāj Eiropas MVU nepilnības, piemēram, 63% ES pilsoņu iepērkas tiešsaistē, bet tikai 14,5% no MVU pārdod tiešsaistē. Mākoņu pakalpojumus arī vairāk izmanto iedzīvotāji (21%), nevis uzņēmumi (19%). Pozitīvi, ka 97% no visiem ES uzņēmumiem ir interneta pieslēgums. Dati liecina, ka, lai arī ir infrastruktūras uzlabojumi, daudzi MVU neizmanto jaunākās tehnoloģijas, kas savukārt mazina to konkurētspēju. Līdz ar to nepieciešami jauni papildpasākumi, lai mudinātu reģionālos uzņēmumus vairāk izmantot IKT tehnoloģijas un instrumentus. 

ES Digitālās dienaskārtības pētījums atklāj iespaidīgas atšķirības starp SKILLS+ partneru valstīm/reģioniem. Kamēr atsevišķas no projekta partneru valstīm (Somija, Norvēģija) uzskatāmas par IKT vadošajām valstīm IKT jomā, citām - Bulgārijai, Grieķijai un Horvātijai ir daudz zemāki rezultāti. Šīs atšķirības rada labas iespējas starpreģionālai pieredzes apmaiņai, lai partneri mācītos cits no cita pieredzes. Katram projekta partnerim ir jāidentificē vismaz trīs labās prakses, ko piedāvāt izvērtēšanai un iespējamai izmantošanai citiem partneriem.

Plānots, ka projekta ietvaros Latvijā 2017. gada sākuma notiks projekta partneru vizīte un kapacitātes paaugstināšanas seminārs, uz kuru tiks uzaicināti tirgus dalībnieki un mērķa grupu pārstāvji. No Latvijas projektā piedalās arī Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kuras uzdevums būs izstrādāt un ieviest rīcības plānu uzņēmējdarbības veicināšana reģionos, izmantojot IKT sniegtās iespējas. VARAM vadībā tiks izveidota projekta Latvijas darba grupa, iesaistot tirgus dalībniekus, kuri varēs piedalīties projekta pasākumos partneru valstīs un reģionos. Paredzēts, ka tiks izveidots īpašs video, lai veicinātu nepieciešamo politisko lēmumu pieņemšanu un izmaiņu ieviešanu papildu atbalsta finansējuma novirzīšanai MVU digitālo spēju veicināšanai.

Dalīties

Saistītais saturs