Lai veicinātu kultūras un radošo industriju (KRI) uzņēmējdarbības attīstību un potenciāla izmantošanu, 2016.g. aprīlī Latvijas Universitātes (LU) Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs (ESASAC) uzsāka dalību ES programmas “Interreg Eiropa” projektā “Policies for cultural CREative industries: the HUB for innovative regional development“ (CRE:HUB). Š.g. septembrī noslēdzas projekta 1.fāze un kopš tā laika, tika paveikta virkne pasākumu – īstenota pieredzes apmaiņa un ekspertu vizīte reģionos (peer review), izstrādāti reģionālie pētījumi un kopējais ziņojums par KRI un politikas instrumentiem projekta teritorijā, publicēta analīze par peer review vizītēm, izstrādāta ceļa kartē ar KRI atbalsta aktivitātēm un rīcības plāns KRI politikas instrumentu pilnveidošanai.

Projekts CRE:HUB apvieno sevī astoņus Eiropas reģionus, kuros KRI pārstāv inovatīvus mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) un to attīstība var palielināt reģionālo/valsts konkurētspēju un veicināt darba vietu izveidi. Lielākajā daļā projekta reģionos KRI tiek uzskatītas par prioritāro jomu un ir iekļautas viedas specializācijas stratēģijās, kā arī citos stratēģiskajos dokumentos. Tomēr pastāv virkne izaicinājumu, kas kavē KRI uzņēmējdarbības attīstību.

CRE:HUB kopējai ziņojums (Joint Report), kas izstrādāts pamatojoties uz 8 partneru reģionālajiem pētījumiem par KRI situāciju un politikas instrumentiem, kā arī papildus veikto situācijas un literatūras analīzi, atklāj, ka kopīgie izaicinājumi projekta reģionos galvenokārt ir saistīti ar uzņēmējdarbības un pieredzes trūkumu, finanšu resursu trūkumu KRI uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšanai, KRI piemērotu atbalsta instrumentu trūkumu, sadarbības trūkums starp dažādiem KRI spēlētājiem, u.c. jautājumiem. Neskatoties uz atšķirīgu attīstības līmeni, KRI projekta reģionos ir kopīgas iezīmes: KRI uzņēmējdarbību pārsvarā veido nelieli uzņēmumi (mikro un mazie uzņēmumi) un KRI aktivitātes galvenokārt koncentrējas lielāko pilsētu teritorijās, bet sektora attīstības tiek cieši saistīta ar IT, digitālo un tūrisma jomām.

Plašāk ar projekta pētījuma rezultātiem – CRE:HUB Joint Report: Cultural and Creative Industries iespējams iepazīties šeit.

Projekta "CRE:HUB" vispārējais mērķis ir uzlabot valstu/reģionu politiku jaunu MVU veidošanai un attīstībai KRI sektorā (galvenokārt fokusējot uzmanību uz valstu/reģionu darbības programmu), izmantojot iespēju veikt pieredzes apmaiņu starp partneriem ar atšķirīgu pieredzi KRI jomā. Projekta aktivitātes ir galvenokārt vērstas uz Rīcības plāna izstrādi KRI attīstības veicināšanai, starp kurām:

  • izveidotas darba grupas ar vietējiem KRI spēlētājiem (stakeholders);
  • veikti reģionālie pētījumi par KRI situāciju un politikas instrumentiem;  
  • izstrādāts kopīgais ziņojums par KRI projekta reģionos vai valstīs;
  • īstenotas izpētes vizītes pieredzes, zināšanu un labo prakšu apmaiņai;
  • īstenotas ārvalstu ekspertu vizītes jeb profesionālapskates (peer review) esošas politikas situācijas un piedāvāto risinājumu izvērtēšanai, kuru rezultātā tika publicēta analīze par vizīšu rezultātiem (Joint Peer Review Report);
  • kā arī izstrādātas ceļveži ar potenciālajiem KRI atbalsta instrumentiem.

Pavisam projektā piedalās 8 partneri no 7 Eiropas reģioniem vai valstīm (Itālijas, Rumānijas, Ungārijas, Spānijas, Slovēnijas, Portugāles un Latvijas), un tā vadošais partneris ir Bazilikatas reģiona administrācija (Itālija), kas jau vairākus gadus aktīvi darbojas KRI jomā. Projekta ieviešana notiek divās fāzēs – pirmajā fāzē (2016.-2018.g.) notiek pieredzes apmaiņa un rīcības plāna izstrāde, bet otrajā – rīcības plāna ieviešanās (2018-2020.g.).

Latviju šajā projektā pārstāv LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs (ESASAC). Papildus minētajām projekta aktivitātēm, LU ESASAC strādāja pie metodoloģiju vadlīnijām, uz kuru pamata tika veikti reģionālie pētījumi, metodoloģijas profesionālapskates vizīšu īstenošanai, kā arī metodoloģiju vadlīnijām ceļveža sagatavošanai.

Projekta ideja radusies, ņemot vērā pēdējo gadu izmaiņas sociālajā, kultūras un tehnoloģiju jomās, kas pieprasa jaunus kultūras produktus un jaunas izklaides formas. Pateicoties šīm izmaiņām, attīstījušās jaunas industrijas, bet tradicionālās nozares mēģina veikt izmaiņas. KRI jomā nodarbinātība ir augusi straujāk nekā reģionālajā darba tirgū kopumā. Tomēr visi uzņēmēji sastopas ar izaicinājumiem biznesa attīstībai, internacionalizācijai un finanšu pieejamībai, taču KRI uzņēmumiem tie ir īpaši lieli (KRI uzņēmumi tiek uzskatīti par riskantākiem investīcijām u.c.).

  CRE:HUB projekta mājas lapa: www.interregeurope.eu/crehub/ Facebook: www.facebook.com/Crehub-1770111603261028/

Dalīties