Rakstu krājumu „Valoda: nozīme un forma” izdod Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. Krājums iznāk reizi gadā, tajā tiek publicēti pētījumi latviešu un vispārīgajā valodniecībā par dažādiem tematiem – gramatiku, pragmatiku, semantiku, kognitīvo lingvistiku u. c., kā arī mūsdienīgu lingvistisko metodoloģiju. Rakstu krājumā tiek apkopoti ikgadējo Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rīkoto starptautisko konferenču un semināru materiāli. Krājums „Valoda: nozīme un forma” paredzēts gan zinātniekiem un universitāšu valodniecības kursu docētājiem, gan doktorantiem u. c. līmeņu studentiem, gan citiem interesentiem. Visi krājumā ievietotie raksti ir recenzēti abpusēji anonīmi. 

Pieejams brīvpieejā LU e-resursu repozitorijā un LU Akadēmiskā apgāda mājaslapā

Indeksēts SCOPUS, MLA International Bibliography, EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL, Index Copernicus International.

https://doi.org/10.22364/vnf

ISSN 2255-9256
eISSN 2256-⁠0602

Galvenā redaktore Andra Kalnača

Redaktores vietniece Ilze Lokmane

Ilze Auziņa, Latvijas Universitāte
Ina Druviete, Latvijas Universitāte
Daiki Horiguchi, Kyoto University
Magdalene Huelmann, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Karl Pajusalu, Tartu ülikool
Jurgis Pakerys, Vilniaus universitetas
Ilze Rūmniece, Latvijas Universitāte
Michal Škrabal, Univerzita Karlova