Latvijas Universitāte 2020. gada 26. novembrī parakstīja sadarbības līgumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par partnerību, lai īstenotu LIFE integrēto projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature, LIFE19 IPE/LV/000010). Projekta mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargātu Eiropas Savienības nozīmes biotopus un sugas.

Projektā plānots izstrādāt piemērotus un inovatīvus paņēmienus aktuālu dabas aizsardzības problēmu risināšanai. Par kopēju mērķu sasniegšanu līdz 2028. gadam projektā ir vienojušās sadarboties desmit organizācijas, kas pārstāv gan valsts, gan nevalstisko sektoru, kā arī augstākās izglītības iestādes.

LU uzdevums projektā ir veicināt zinātnē balstītu inovatīvu dabas aizsardzības risinājumu izstrādi un ieviešanu, lai būtiski uzlabotu bioloģiskās daudzveidības stāvokli Latvijā, kā arī sekmētu sabiedrības informētību šajā jomā. LU Bioloģijas fakultāte un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte veiks Dabas skaitīšanā iegūto apjomīgo datu vispusīgu analīzi Biotopu Direktīvas mežu un zālāju biotopu grupās, kas veido 61% no kopējās Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu platības Latvijā.  Tā būs pamats biotopu labvēlīgas aizsardzības mērķu definēšanai un biotopu aizsardzības plānu izstrādei un Natura 2000 tīkla efektivitātes uzlabošanai.

LU kompetencē būs arī monitorēt bioloģisko daudzveidību un novērtēt tās atjaunošanās sekmes dabisko zālāju un mežu teritorijās, kur  biotopi tiks atjaunoti vai uzturēti, ieviešot ekonomiski motivējošus atbalsta mehānismus. Savukārt LU Botāniskajā dārzā, izmatojot esošo infrastruktūru, ir plānots izveidot divas tematiskas ekspozīcijas, lai interesenti varētu iepazīties ar augu uzbūvi, to izplatīšanos, pielāgojumiem, izmantošanas iespējām, tādējādi sekmējot izpratni par daudzveidības saglabāšanas  nozīmi. Turklāt ir paredzēti arī izmēģinājumi-demonstrējumi zālāja sugu daudzveidības palielināšanai, kam varēs sekot un pieredzi pārņemt ikviens interesents.

Projekta kopējais budžets ir 19 484 173,00 EUR, tajā skaitā LU daļa projektā ir 1 000 000 EUR, kur ES LIFE programmas piešķirtais finansējums ir 60%, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējums ir 30%, bet pašu ieguldījums – 10%.