Projekta nosaukums: ADVANCED POLYMER COMPOSITES FILLED WITH NOVEL 2D NANOPARTICLES Projekta akronīms: NANO2COM Projekta līguma numurs: 1.1.1.5/ERANET/18/02 Projekta koordinators: Institute for Mechanics of Materials, University of Latvia (LUMMI) Projekta partneri: Kaunas University of Technology (KTU); Polymer Institute, Slovak Academy of Sciences (PISAS) Projekta īstenošanas termiņš: no 2018. gada 02. jūlija līdz 2021. gada 01. jūlijam (36 mēneši) Projekta kopējais budžets/finansējums: 385000,00 EUR Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 210000,00 EUR (ERAF 178500,00 EUR; Valsts budžeta finansējums 31500,00EUR); M-era.Net projekta NANO2COM mājaslapa: https://sites.google.com/site/projectnano2com/ Projekta zinātniskais vadītājs: LU Materiālu mehānikas institūta vadošais pētnieks Andrejs Aņiskēvičs Projekta administratīvais vadītājs: Gints Rieksts, e-pasts: gints.rieksts@lu.lv Projekta īss kopsavilkums/ abstract: NANO2COM is aimed to development of advanced high-performance composites with outstanding mechanical and electrical properties by addition of novel MXene nanosheets and graphene into epoxy matrixes. The project will firstly go forward to the rational design and systematic exploration of hybrid MXene/graphene-based polymer nanocomposites for flexible electronics and advanced construction components. It will be achieved by establishing the research cooperation among the consortium members and the industrial advisory board for the development and assessment of the novel materials. The scientific results of NANO2COM include comprehensive assessment of mechanical and electrical properties of hybrid MXene/graphene-filled polymers, and the development and validation of two lab-scale demonstrators, advanced FRP filled by hybrid nanofiller, in potential application fields. Testing of the demonstrators will be realized in laboratories and in supporting industries in relevant environment. Pētniecības projekta īstenotāja definētiie darba uzdevumi (latviešu valodā), atbilstoši ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros atbalstītā projekta Darba pakām (Work packages): 1. Darba paka (Work package 1): Projekta vadība un koordinācija (Coordination and Management) 1.1.    Ikdienas darba koordinācija (Coordinating the day-to-day work) 1.2.    Darba progresa uzraudzība un ziņojumi (Progress monitoring and reports) 1.3.    Riska vadība (Risk management) 2. Darba paka (Work package 2): Tehnoloģija (Technology) 2.1.    Nanokompozīta izstrāde (Development of nanocomposite) 2.2.    Tehnoloģiju izstrāde FRP izgatavošanai (Development of technology for making of FRP) 3. Darba paka (Work package 3): Raksturojums (Characterization) 3.1.    Mehānisks (Mechanical) 3.2.    Elektrisks (Electrical) 3.3.    Termo-fiziskā (Thermo-physical) 4. Darba paka (Work package 4): Modelēšana (Modelling) 4.1.    GE un mikromehānikas modelēšana (FE and micromechanics modelling) 4.2.    Stiegrošana efektu GE prognozēšana (FEM prediction of reinforcing effect) 4.3.    Daudzlīmeņu GE simulācija (Multi-level FE simulation) 5. Darba paka (Work package 5): Verifikācija, jaunināšana un apstiprināšana (Verification, Upscaling, and Validation) 5.1.    SSP ar plānu MXene / grafēnu / epoksīda starpliku (FRP with thin MXene/graphene/epoxy interleave) 5.2.    SSP ar MXene / grafēnu / epoksīda pārklājumu (FRP with MXene/graphene/epoxy coating) 6. Darba paka (Work package 6): Izplatīšana un sabiedrības iesaistīšana (Dissemination and Public Engagement) 6.1.    Izplatīšanas un ekspluatācijas plāni (Dissemination and Exploitation Plans) 6.2.    Projekta vizuālā identitāte (Visual identity of the project) 6.3.    Informācijas un zinātnisko rezultātu izplatīšana (Dissemination of information and scientific results) 6.4.    Sabiedrības iesaistīšana (Public engagement)   Plānotie projekta rezultāti: 1.       Projekta progresa ziņojumi saskaņā ar projekta pieteikumu; 2.       MXene / grafēna / epoksīda paraugi; 3.       SSP paraugi ar integrētu MXene / grafēnu / epoksīda starpliku un pārklājumu; 4.       Atskaite par hibrīda MXene / grafēna / epoksīda nanokompozītu mehānisko īpašību raksturojumu; 5.       Atskaite par hibrīda MXene / grafēna / epoksīda nanokompozītu elektrisko un termofizisko īpašību raksturojumu; 6.       Atskaite par MXene un grafēnu mijiedarbības ar polimēru matricām modelēšanu; 7.       Atskaite par MXene un grafēna pastiprinošās iedarbības prognozēšanu; 8.       Atskaite par trieciena simulāciju un citu mehānisko uzvedību; 9.       SSP ar integrētu hibrīda MXene / grafēnu / epoksīda starplaiku (N1) un pārklājuma (N2) demonstrētāji; 10.   Izplatīšanas un komunikācijas plāni; 11.   Projekta logotips, veidnes, tīmekļa vietnes, sociālo un pētniecības tīklu lapas; 12.   Četras zinātnisko rezultātu publikācijas žurnālos; 13.   Sešas prezentācijas zinātniskās konferencēs; 14.   Plakāti, bukleti un YouTube videoklipi; 15.   Preses un mediju raksti; 16.   Izaugsmes plāns TRL6 izaugsmei.     Projekta aktualitātes: 1.       02.07.2018. Projekta uzsākšanas posmā ir izveidota projekta mājaslapa, kurā tiks ievietota aktuālākā informācija projektā no visu partneru pusēm: Institute for Mechanics of Materials, University of Latvia (LUMMI); Kaunas University of Technology (KTU); Polymer Institute, Slovak Academy of Sciences (PISAS). Projekta mājaslapa ir pieejama šādā tīmekļa vietnes adresē: https://sites.google.com/site/projectnano2com/