Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" projekts

Projekta nosaukums latviski: Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā

Projekta nosaukums angliski: Diversity of Latvian Language in Time and Space (LADI)

Projekta numurs: VPP-LETONIKA-2021/4-0003

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītāja: Sanda Rapa

Zinātniskā grupa:

 • vadošā pētniece / galvenā izpildītāja Antra Kļavinska;
 • vadošā pētniece / galvenā izpildītāja Renāte Siliņa-Piņķe;
 • vadošā pētniece / galvenā izpildītāja Anna Stafecka;
 • vadošā pētniece / galvenā izpildītāja Anta Trumpa;
 • vadošais pētnieks /galvenais izpildītājs Andrejs Veisbergs;
 • vadošā pētniece / izpildītāja Laimute Balode;
 • vadošā pētniece / izpildītāja Irēna Ilga Jansone;
 • vadošais pētnieks / izpildītājs Igors Koškins;
 • vadošā pētniece / izpildītāja Indra Karapetjana;
 • vadošā pētniece / izpildītāja Benita Laumane;
 • vadošā pētniece / izpildītāja Ieva Ozola;
 • vadošā pētniece / izpildītāja Sanda Rapa;
 • vadošā pētniece / izpildītāja Ilze Rūmniece;
 • vadošais pētnieks / izpildītājs Jānis Sīlis
 • vadošais pētnieks / izpildītājs Edmundas Trumpa;
 • vadošais pētnieks / izpildītājs Pēteris Vanags;
 • vadošā pētniece / izpildītāja Anna Vulāne;
 • pētniece/izpildītāja Brigita Bušmane;
 • pētniece/izpildītāja Brigita Cīrule
 • pētniece/izpildītāja Anna Frīdenberga;
 • pētnieks/izpildītājs Ingars Gusāns;
 • pētniece/izpildītāja Liene Markus-Narvila;
 • pētnieks/izpildītājs Agris Timuška;
 • eksperte/izpildītāja Everita Andronova;
 • zinātniskā asistente / izpildītāja Gunita Arnava;
 • zinātniskā asistente / izpildītāja Veronika Dundure;
 • zinātniskā asistente / izpildītāja Marita Silkāne
 • zinātniskā asistente / izpildītāja Elga Skrūzmane;
 • zinātniskā asistente / izpildītāja Ilze Štrausa;
 • zinātniskais asistents / izpildītājs (studējošais) Dens Dimiņš;
 • zinātniskā asistente / izpildītāja (studējošā) Anna Briška;
 • zinātniskā asistente / izpildītāja (studējošā) Anete Daina;
 • zinātniskā asistente / izpildītāja (studējošā) Anete Ozola;
 • zinātniskā asistente / izpildītāja (studējošā) Daira Vēvere;
 • zinātniskā asistente / izpildītāja (studējošā) Anna Elizabete Griķe;
 • zinātniskā asistente / izpildītāja (studējošā) Sintija Ķauķīte.

Projekta īstenošanas vadošā pamatstruktūrvienība LU ir LU Latviešu valodas institūts

Projekta partneri: Latvijas Universitāte (LU Latviešu valodas institūts, LU Humanitāro zinātņu fakultāte), Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ventspils Augstskola

Projekta īstenošanas periods: 20.12.2021.–19.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 641 000,00 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 554 168 EUR

LU projektā plānotās aktivitātes: projekta mērķis ir pētīt Latvijas lingvistiskās vides reģionālo un vēsturisko savpatību, to attīstot par drošu un spēcīgu nacionālās identitātes pamatu. Lai to sasniegtu, tiks studētas piecas latviešu valodas dimensijas: dialekti, valodas paveidi, īpašvārdi (vietvārdi), vēsture un valodu kontakti. Tas sasaucas ar programmas virsmērķi: veidot iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību, kuras pamats ir demokrātiskās vērtības, latviešu valoda un kultūra. Valsts pētījumu programmas projekts tiek īstenots piecos virzienos, kuru uzdevumi noteikti Ministru kabineta 7.07.2021. rīkojumā Nr. 475. Projektu veido pieci apakšprojekti, kuros pētīs (a) valodas kontaktus un tulkojumus, (b) dialektu leksiku un gramatiku, (c) toponīmiju, (d) valodas vēsturi un (e) reģionālistiku. Projekts vienlaikus īstenos programmas horizontālos uzdevumus: attīstīs zinātnisko cilvēkkapitālu un pilnveidos izglītības jomu, iesaistot studentus; palielinās valodniecības un tās saskarjomu zināšanu bāzi, sagatavojot četras zinātniskas monogrāfijas onomastikā, tulkojumzinātnē un dialektoloģijā un iesniedzot rakstus starptautiski indeksētās datubāzēs; attīstīs latviešu valodas digitālos rīkus, izstrādājot vietvārdu datubāzes prototipu, pilnveidojot elektronisko „Latviešu valodas vēsturisko vārdnīcu” un attīstot mūsdienu latgaliešu rakstu valodas korpusu un pareizrakstības rīku, piedāvās rekomendācijas valsts rīcībpolitikas veidotājiem un informēs sabiedrību par sasniegtajiem rezultātiem.

Papildu informācija par projektu: https://lavi.lu.lv/valsts-petijumu-programma-latviesu-valodas-daudzveidiba-laika-un-telpa/ 

Pēdējās izmaiņas veiktas