Projekta nosaukums latviski: Karš un sabiedrība Latvijā 1914.–1921. gadā

Projekta nosaukums angliski: War and society in Latvia 1914–1921

Projekta numurs: lzp-2018/2-0147

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Dr. hist. Ēriks Jēkabsons

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Latvijas vēstures institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2018.–01.12.2020.

Projekta kopējais finansējums: 200 000 EUR

Projekta mērķis ir izpētīt un analizēt, kādas sekas uz sabiedrību Latvijas teritorijā atstāja 1914.–1921. gadā notikušās karadarbības izraisītie procesi. Pētījuma gaitā paredzēts izpētīt sabiedrības stāvokļa radītājus, kas visuzskatāmāk ļauj konstatēt kara procesu un norišu iespaidu uz pārmaiņām tajā: iedzīvotāju skaitu un sastāvu, izmaiņas sabiedrības grupās un to savstarpējās attiecībās, bēgļu kustības iespaidu, izmaiņas sabiedrības sociālajā nodrošinājumā, dzimumu attiecībās un tradīcijās. Projekta paredzamie zinātniskie rezultāti ir Latvijas vēstures zinātnes bagātināšana ar iepriekš nezināmu informāciju par Latvijas vēsturē ļoti nozīmīgu laika posmu, turklāt tādā griezumā (sociālās vēstures), kas līdz šim Latvijā praktiski vispār nav ticis pētīts. Ņemot vērā Latvijas piemēra 1914.–1921. gadā specifiku reģiona un visas Eiropas kontekstā (viena no karā visvairāk ietekmētajām zemēm), pētījuma rezultātā radītā informācija būtiski papildinās un ietekmēs visa reģiona vēstures kopainu, papildinot to ar līdz šim nezināmu informāciju par kara iespaidu uz sabiedrību, t.sk. paverot iespējas tālākiem salīdzinošiem pētījumiem. Projekta rezultātā paredzētā nozīmīgākā publikācija ir visu projekta pētnieku kopīga monogrāfija par kara izraisīto procesu atstātajām sekām uz sabiedrību. Pētījumā tiks iegūtas jaunas zināšanas par Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara norisēm – tās ir viens no Latvijas vēstures centrālajiem un svarīgākajiem notikumiem.