Projekta nosaukums latviski: Biotopu fragmentācijas ietekme uz putnu fizioloģiskajiem parametriem, novecošanos, mikrobiomu un skaita samazināšanos boreālajos mežos

Projekta nosaukums angliski: Impacts of habitat fragmentation on the physiological parameters of birds, obsolescence, microbiom and decreases in boreal forests

Projekta numurs: lzp-2018/2-0057

Projekta īstenotājs: Daugavpils Universitāte (DU)

Projekta vadītājs (DU): Tatjana Krama

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs (LU): Guntis Brūmelis

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Bioloģijas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2018.–01.12.2020.

Projekta kopējais finansējums: 199 964,00 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 40 284,00 EUR.

Projekta mērķis ir, izmantojot mūsdienīgas molekulārās metodes, kā arī fizioloģijas, ekoloģijas, parazitoloģijas un mežkopības atziņas, radīt labāku izpratni par cēloņiem un mehānismiem, kas nosaka meža biotopu putnu atslēgas sugu - cekulzīlīšu (Lophophanes cristatus) un pelēko zīlīšu (Poecile montanus) izplatības un dzīves cikla pazīmju atšķirības fragmentētajos mežos un mežkopības neskartās audzēs. Šīs projekts pilnībā atbilst izvēlētajam prioritārajam virzienam zinātnē, jo tas fokusējas uz Latvijas mežu bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgo putnu sugu populāciju samazināšanās iemesliem, tām adaptējoties intensīvai meža apsaimniekošanai un klimata pārmaiņām.

Projekta realizācijas rezultātā, sadarbībā ar meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem, izvērtējot putnu populāciju dzīvotspēju un potenciālo telpisko izplatību dažāda vecuma un fragmentācijas pakāpes mežos, tiks izstrādātas meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzības rekomendācijas.

Aprobētas vienkāršas metode koku vainagu tilpumu noteikšanai, gan koku gan kokaudžu līmenī, kuras izmantoja lai noskaidrotu ietekmi uz putnu barības bāzi, kā arī ligzdošanas sekmēm.  Rezultāti atspoguļoti vienā publicētā un divos iesniegtos (viena pēc recenzijas)  WoS publikācijās.

Papildus informācija par projektu:

Publikācijas: Brūmelis, G., Dauškane, I., Elferts, D., Strode, L., Krama, T., Krams, I., 2020. Estimates of Tree Canopy Closure and Basal Area as Proxies for Tree Crown Volume at a Stand Scale. Forests 2020, 11: 1180.

Radio intervija: Diskusija par mežu ekoloģiju un bioloģisko daudzveidību. Radio NABA, broad audience