Projekta nosaukums latviski: Dreifa modelēšana Baltijas jūrā piesārņojuma samazināšanai un drošībai

Projekta nosaukums angliski: DRIMO - DRIft MOdelling for pollution reduction and safety in the Baltic Sea

Projekta numurs: lzp-2018/1-0162

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: vadošais pētnieks Dr.fiz. Vilnis Frišfelds

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Skaitliskās modelēšanas institūts

Projekta īstenošanas periods: 31.08.2018.–31.08.2021.

Projekta kopējais finansējums: 285 000 EUR

Par dreifu jūrā sauc cilvēku vai objektu pārvietošanos jūrā straumju un vēja ietekmē. Šādu kustību var paredzēt, izmantojot fizikas vienādojumus. Specializētu programmatūru, kas prognozē objektu vai vielu dreifu, izmantojot informāciju par straumēm un vējiem, sauc par dreifa modeli. Projektā plānots uzlabot dreifa modeli, ko šobrīd projekta pieteicēja izveidotajā programmatūrā izmanto Latvijas glābšanas dienesti. Dreifa modelī tiks iekļauti papildus turbulences modeļi un viļņu ietekme. Papildus dreifa modeļa uzlabošanai, izmantojot augstākas kvalitātes datus par jūras stāvokli, plānota arī dreifa modeļa verifikācija ar novērojumu datiem un pagātnes meklēšanas un glābšanas operācijām. Šāda modeļa verifikācija sniegs informāciju par tā veiktspēju un radīs iespēju veikt tālākus uzlabojumus. Dreifa modelis tiks adaptēts, lai analizētu plastmasas un mikroplastmasas piesārņojuma pārvietošanos un uzkrāšanos Baltijas jūrā Latvijas piekrastes ūdeņos. Šī projekta rezultāti atbalstīs Latvijas atbildīgās institūcijas Eiropas Komisijas plastmasas atkritumu apsaimniekošanas stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanā. Dreifa modeļi tiek pielietoti glābšanas operācijās, lai noskaidrotu, kur ir aiznesti cilvēki vai peldlīdzekļi. Pareizs dreifa modelis ļauj precīzāk noteikt to atrašanās vietu un palīdzība tos sasniedz ātrāk, palielinot sabiedrības drošību uz jūras. Tāpēc dreifa modeļu attīstīšana atbilst prioritātei “Valsts un sabiedrības drošība un aizsardzība”. Dreifa modeļi tiek pielietoti plānojot naftas produktu piesārņojuma savākšanu jūrā. Papildus, šeit dreifa modelis tiks adaptēts, lai pētītu plastmasas atkritumu pārvietošanos Baltijas jūrā. Šis virziens atbilst prioritātei “Klimata pārmaiņas, dabas aizsardzība un vide”. Pētījums atbilst “Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018. – 2021. gadā” definētiem horizontālajiem izaicinājumiem –lietišķie pētījumi matemātiskā modelēšanā (1.2.1); lietišķās ģeoinformācijas tehnoloģijas (1.2.2), tas sniedz informāciju par vides stāvokli (1.2.4.) un sekmē viedo tehnoloģiju izstrādi Baltijas jūras monitoringam un piesārņojuma mazināšanai (1.2.6.).

Ņemot vērā augošo mikroplastmasas piesārņojuma apjomus Baltijas jūrā, projektā tiek attīstīts arī augstas izšķirtspējas mikroplastmas dreifa un modelēšanās rīks Rīgas jūras līcī. Šajā modelī īpaša vērība tiek pievērsta Daugavas un Lielupes lejtecēm, kuras vēl augstākā izšķirtspējā tiek iekļautas Rīgas jūras līča modelī. Mikroplastmas piesārņojuma izplatības rezultāti tiek salīdzināti ar Latvijas Hidroekoloģijas Institūta datiem, kuri veikti kopš 2018. gada. Modeļa izstrādē īpaša vērība tiek pievērsta savietojot jūras un piekrastes mērogus, jo tieši piekraste ar upju grīvām ir galvenais piesārņojuma avots Baltijas jūrā.

Papildus informācija par projektu:

Ko pēta izcilākie latviešu zinātnieki? Dabaszinātņu pētnieki prezentē FLPP projektos paveikto.