Projekta nosaukums latviski: Starp valsts iestāžu uzraudzību un neiejaukšanos: viendzimuma seksuālo subkultūru prakses Padomju Latvijā, 1954-1991 

Projekta nosaukums angliski: Between Surveillance and Non-Interference of State Authorities: The Practices of Same-Sex Sexual Subcultures in Soviet Latvia, 1954-1991 

Projekta numurs: lzp-2021/1-0167 

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU) 

Projekta vadītājs: Ineta Lipša 

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Latvijas Vēstures institūts 

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024. 

Projekta kopējais finansējums: 299 999,70 EUR 

Informācija par projektu 

Projekta mērķis ir radīt jaunas zināšanas par seksualitātes un sociālās kontroles vēsturi, izpētes centrā nostādot viendzimuma seksuālās subkultūras un pētot prakses, ko pielietoja homoseksuāļi, reaģējot uz valsts iestāžu īstenoto uzraudzību padomju Latvijā pēc-staļinisma un vēlā padomju sociālisma periodā (1954-1991).  

Pētījums balstīsies uz vairāku vēstures avotu grupu salīdzinošo izpēti: (1) Latvijas Nacionālā arhīva dokumentiem - tautas tiesās iztiesāto krimināllietu spriedumiem un krimināllietām, (2) autobiogrāfiskiem dokumentiem - homoseksuāļa dienasgrāmatu, kas rakstīta no 1927.-1996. gadam, (3) mutvārdu vēstures avotiem - padziļinātām homoseksuāļu un viņu laikabiedru intervijām, kuras ierakstīs projekta komanda, pielietojot mutvārdu vēstures metodoloģiju.  

Projekta uzdevumi: (1) izpētīt, kā izpaudās mijiedarbība starp valsts iestāžu uzraudzības praksēm pār vīriešiem homoseksuāļiem un vīriešu viendzimuma seksuālajām subkultūrām; (2) izpētīt sieviešu viendzimuma seksuālo subkultūru prakses, (3) analizēt pētāmā perioda laikabiedru zināšanas un priekšstatus par valsts iestāžu uzraudzības praksēm un viendzimuma seksuālajām subkultūrām.  

Izpētes rezultātā projekta pētnieki (re)konstruēs viendzimuma seksuālajām subkultūrām piederīgo iedzīvotāju pieredzes, kādas tās izveidojās padomju sociālās kontroles sistēmā. Pētījuma rezultātā tiks izveidota pirmā mutvārdu vēstures avotu kolekcija Latvijā ar fokusu uz homoseksuāļu pieredzēm.  jaunās zināšanas veicinās homoseksuāļu pagātnes iekļaušanu Latvijas vēsturē un iekļaus Latvijas pieredzi seksualitātes vēstures starptautiskajā naratīvā. 

Zinātniskā grupa: Dr. hist. Ineta Lipša, Dr. hist. Kaspars Zellis, Dr. phil. Kārlis Vērdiņš, doktorante Elizabete Vizgunova-Vikmane un maģistrante Signe Šēnfelde 

Papildus informācija par projektu: projekta Facebook lapa: https://www.facebook.com/Viendzimuma-seksuālo-subkultūru-prakses-Padomju-Latvijā-1954-1991-110866674863503 

Pēdējās izmaiņas veiktas