Projekta nosaukums latviski: Interneta lietošanas paternu ietekme uz jauniešu kognitīvo stilu attīstību

Projekta nosaukums angliski: The impact of internet usage patterns on the development of youth’s cognitive styles

Projekta numurs: lzp-2021/1-0357

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā Universitāte

Projekta vadītājs: Sandra Rone

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte

LU projekta vadītājs: Ilze Koroļeva

LU zinātniskā grupa: Ilze Koroļeva, Aleksandrs Aleksandrovs

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Filozofijas un socioloģijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 03.01.2022. – 30.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 299 999,70  EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 69 543 EUR

Informācija par projektu: Projekta mērķis ir veikt fundamentālu pētījumu par jauniešu interneta lietošanas paternu ietekmi uz kognitīvo darbību, ar paterniem saprotot noteiktas uzvedības sistemātisku atkārtošanos, kas veido jaunieša un topošā speciālista kognitīvo stilu. Projekts balstās uz ideju, ka mūsdienās interneta lietošana un tehnoloģijas attīsta vēl neizzinātus prāta paradumus, kurus visveiksmīgāk pamato kognitīvo stilu teorija. Projekta gaitā tiks konstatēts, kā interneta mērķtiecīgas lietošanas paterni rada būtiski jaunus kognitīvos stilus. Šie pētījuma rezultāti kalpos gan par vadlīnijām sociologiem, lai mērītu interneta lietošanas ietekmi, gan psihologiem, lai izstrādātu konsultēšanas mehānismus jauniešiem, gan pedagogiem, kas tādējādi var pielāgot un individualizēt mācību pieejas un metodes. Šī pētījuma rezultātu ietekme ir to teorētiskā zinātniskā novitāte, kas skar vismaz trīs zinātņu nozares, kas veicinātu jauniešu iekļaušanos pilnvērtīgas sabiedrības attīstībā.

LU projektā plānotās aktivitātes: Latvijas skolēnu un studentu aptaujas metodoloģijas izstrāde un aptaujas organizēšana; datu daudzdimensionālā statistiskā analīze interneta lietošanas modeļu noteikšanai; dalība projekta rezultātu publicēšanā un izplatīšanā.

Pēdējās izmaiņas veiktas