Projekta nosaukums latviski: Cilvēktiesībās balstīta pieeja pacientu ar garīga rakstura traucējumiem un ierobežotu lemtspēju ārstēšanā: tiesiskā, ētiskā un klīniskā perspektīva

Projekta nosaukums angliski: Towards a human rights approach for mental health patients with a limited capacity: a legal, ethical and clinical perspective

Projekta numurs:  lzp-2020/1-0397

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Solvita Olsena (LU)

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Medicīnas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021. – 31.12.2023.

Projekta kopējais finansējums: 296 844 EUR

Informācija par projektu

Projekta mērķis ir pētīt cilvēktiesībās balstītas pieejas lemtspējā ierobežotu pacientu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību aizsardzības tiesiskās, bioētiskās un klīniskās iespējas un izaicinājumus. Projektā tiek piedāvāts: 1) pētīt gan esošo lemtspējā ierobežotu pacientu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību aizsardzības regulējumu, gan tiesību piemērošanas praksi iestādēs un tiesās; 2) pētīt ne tikai lemtspējā ierobežotu pacientu daudzumu psihiatriska profila ārstniecības iestādēs, bet arī šo pacientu lemtspēju raksturojošos rādītājus un vajadzības; 3) pētīt veselības aprūpes un tiesību aizsardzības speciālistu viedokļus pētāmajā jomā. Pētnieki piedāvā apkopot jaunākās tiesību, bioētikas un klīniskās medicīnas zinātņu atziņas attiecībā uz lemtspējā ierobežotu pacientu aizsardzības iespējām, kā arī vērtēt to piemērošanas iespējas gan nacionālā, gan pārrobežu kontekstā.

Pētījumā iegūtie empīriskie un teorētiskie dati ļaus izstrādāt tiesiski, ētiski un klīniski integrētu inovatīvu risinājumu, proti, cilvēktiesībās balstītu pieeju lemtspējā ierobežotu pacientu ar garīga rakstura traucējumiem aizsardzībai un ārstēšanai. Projekta pētnieki izstrādās 1 doktora disertāciju, publicēs 4 zinātniskus rakstu un vairākus populārzinātniskus rakstus. Projekta ietvaros notiks pasākumi, kas veicinās gan sabiedrības, gan medicīnas un tiesību speciālistu kompetenci lemtspējā ierobežotu pacientu cilvēktiesību aizsardzības jomā.

Papildu informācija par projektu

Projekta tīmekļvietne​​​​​​​